Page 292 - Jewish Book Annual Volume 5 (1946-1947)

Basic HTML Version

ן ב ת ה
החיתפ
םע״
׳׳רפסה
רפסה ו
.......................................................
החמש ףסא . . א
ת ורפסה
תירבעה
ץראב
לארשי
תנשב
ה״שת
................
. ג
ישוקלא
. . ד
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ו״שת
..............
ן יע
ארוקה . . זט
ת ורפס
תיכונח
.................................................
ם ח נמ .מ
ןייטשלדא
. . טל
יבתכ ברה .י .ל
ןמשיפ
....................................................
. פ
ןיגרוח
. . דמ
ירוכב״
םיתעה
״םישדחה
...............................
ם ה ר ב א
רלדנהזייפש
. . ומ
םיזוירוק
ת ורפסב
תירבעה
......................................
ל א י נד
יקסרפ
. . אנ
לש
נ
תאצוה
״ןגוע״
הירפסו
....................................................
. מ
ינוקזח
. . וס
תירקב
רפס
.........................................................
א ב יק ע
ארזע־ןב
. . טס
רואינש :
ישנא
בולקש - .א
ןייטשפא
ןיקלאה : רע
רבשמ -
ןבואר
דורנילאוו
ןנחוי
:יקסרבט
ררפלא
,סופיירד
ןאמור
.ח -יר וטס יה
טאלבטור
המלש
סללה :
,הצרא
רופס
ינשב
םיקלח - .מ
ןייטשנייפ
רפס
םהרבא
,גרבדלוג
ץבוק
וירמאמ
ירבדו
הכרעה לע וייח
ויתולועפו
- .א לאוי
:ןזור
תושרב
,דיחיה
תרבוח ׳ב - .מ
יקסבוראמוק
ברה
םחנמ .מ רשכ :
הרות
,המלש קלח
,ינימש ךרכ
יעישת -
יכדרמ
רטפיג
ברה
לארשי
:תרופ
אובמ
דומלתה
תכסמל
אבב
.מ -א מ ק
קילג
ברה
הדוהי
ביל
:גרובזניג
רסומ
,הנשמה ךרכ
םהרבא-ינש
קיב
:ןייטשפרש
תודלות
ךונחה
לארשיב
תורורב
,םינורחאה
ךרכ
.ז-ןושאר
הברוו
ר״ד .י .ש
םארברקוצ
:
תפוקת
והימרי
- .ע
ארזע־ןב
ד״ר
סחנפ
ןיגרוח :
םוגרת
םיבותכ
-
עשוהי
לקניפ