Page 185 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

s z e i n t u c h / n x n
v n w
177
nsapan aysina n s r3 » smtr i in a "naias1? t r im , , :ans mo’j n o oau
n a s a a .anan s nunrfr main *?y r n ’n pas3 na m ana nsayas "nnas ,,
n a iy ?nr pasa1? anva p m a a i p sa a ’itraa n s aa'tzra p o a s n at
,aa is s n ln tr toaw moayaai a r ia a loaan *na rmasraa nnsaw *p
nnasn axa1? anva aaixya nnainn sin mm na’w
a iyaa in y i1? ra
oaj? t o m a n a n s arara1? n o
bp
s
*?
s
anaaa 6.anoiaan m a w aapa
The dancing o f an D’^ a a n n ^ m'W am a a (Kenneth Burke) paia
pnn s t o n a ,aasa im sa n o t o m a ra 7.(may t o a n p n ) attitude
/'mopiriQ a n a s , , s*7s naw nsau p yapn nns1? "naran n n a s , , an r
ncnpan wd: nayo Tina s*?s ,ws3 n n to iin a sV na^pnaa "nravs anas ,,
ara^ myf? Drawaa isaa 8.aanra n s m x*?s B’sxaua *ra n s pa s ’?
ns a is n a aaranDa mwy1? lVnanw
w v '
n s io raiwn ’jy n o t o a’pf
t o V'3n o ^ r n a □■’a n a aa anp’r nmpaw ,maso m anna ara yapa
.am iy i nnwsan a^iyn nan*?a tsb anwyn nsaa nmnra man
»n
r a n anraia a^ iansa m ana a’s ^ i wm ’ maso Vy a n s i a nwss
nsan
*1103
a^is
.
q t
^
v
a i t o i p s /V n a ^np ras^pa m ^ t o ns
maso t o irs'wn ana — n o ’ana nsi uaxy ns Vswjw 'isa anwyn
maso *?y n o n a sa aw ,aai*? ama ?mara ,anw ya nsaa m rrnaa bpt*’
o’sx ia u s ,1*712; arainapa *?y ara'pa D’n n a’sx ia i3swa anv ,wn”
nrai an a nra psra nnw ^ aa ,on^y D’yraxaa naayn n a s a ap^ya
m s *ra
y v f ?
P ’^i /Q’btp mawa .ana,»r n^aa sV?a n s BnnsV n o
.nvraaaa nismna Bntoa nns*? ,p o t o m w a ’Q *?y ,n*?sn on s ion p
aynypxio annas :onn s isd a ^ n n o *?w la ’1? naiwn*7 o^nn mawn ra
o n a s iy s in nws ,ayarr o’nywsa pnx,,i r ^ ’x p n s ,ynsna o^m
ona nns *?ai .naiwsan o^iyn nan*?a ans*?
w'V'
maoo nsa Vy o n a s
maman a^nna yapn oy mm annn n s on,,ma, x''a o^a^na nn*' d*?idi
maxy mnr w ia^1? pasan nvn^ya n s i o^iansn m ana *?w nm n n
marra m a n oyn raa onaw ,D’wrn o^maam D’m o o n o^sana nmm
.□’aiansn
im as laa s*7W m a a n r ’T’n on ,p o sr y a ,ina ,,s',i r^o^x p n s
,nn,'s, nDoai n r t y s , i r a ’
w n ” mason s^w □ n y ’a oa aaaa’pa
.a^apa masoai *ran nn^ona □,,,'isa insD annoaai am ^ a n,waiww
oy na’W’ nrm ana i in a iwnana ^ni’W’s ias , r ’?o, , x p a s na^r D*7is
n o 3 i aiay a ’nna ina ’S’i y isaa o^n 9.nraayi nraayaa m sana
manVa n w
nsiaw naia3 m a n ayn
lam 1? n^ n n an^p sos
.169*168 'as ,Dtf miB>n .6
imsawaw / 'm a s
*?v
nni?’i , im a ’DiPix1? ’a’1? naio?n ns m ’ynir la m s nj?1? nna ’jk .7
.’aw i s a amaa nyum ,in s -rsa Dipaa nray ,iais’m nai m
.167*166 'ay
,
dv
/'naiasa D’a n , ,no a i :mwn .8
jmjaK1? hjiok pa
pinK Vi? n s o 1? /'nsioxn ’xiaaa,, otra ,no Vb? siaan niwn .9
.12*9 'ay ,1980 /'nja’,, p ’ax'^n , iw k i i i a .-in1? nna