Page 188 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

180
JEW ISH BOOK ANNUAL
nsoa mpaa Kto /pm .V?aa m * r r mwo Kin Kin 24.aViya osia Kto
osiaw ^VKn to lainna ntn ninan rVy ntryw aixyn atrnn Vy no
naopn nmoann 25.",miaxy ism,, naitrVai ,
1918
-a ■’xapoian "nsipnn„a
ia*n nnVm nK psax nyra iama Vspan ,toaa an tibkb d iots-’k to
to nVna nna ny in yois Kinwa ^ k iw naam nnson mwa no to
.iaipa*?i laarV T ’w nnw na Vsa ma^aynn to ntrnj nrai mnpo
("py1?
1920
natra) "piann,, Vy iaKan ntoa po to inny n Vy
nxi (onp’m Va” ’?) anmyn mx .naaVa ysmw "oxVaaxo,^ nanyaV
nyn n*? nsa /m a nxoa nns naman mpa) nsa *mx to t ana
nrai ixp anaa ana nViwVi xnpV ^a VoV iniK pn aipaa iai (m a
inyn nK naioV po v»xa na Vy nsoa 26.naKa pm nK "nriow,,
■piya iasya am:1? k1? nra ^laV nnyV iaaa laV aio npV pw ^"an
nx nyf? ia1? Kin ,po isoa ,
0
^ .amVy ipsia xinw nn nna oy
nK rsnV
piKn *ma ito no’snntr *p Vyi rn ana Vy naKn
nK nrxnw mxaVnn inoxmn npnV t o tp ^ tup’x nVa’p /'p ian ,^
VVmnn nmx im^y "inxV isp pr .ito1? nan mxsxaip iina "pian„n
amai man .psa tk axmw "piann,, nrnaV ana ’nnso "yraxpa,,
,niy na nx*iaa nnn mmm myo .naan ’anpa nrnan nK m in 1? w t t
“jnyV easy in*? ora lanan naw nna swaxi Vxnty-px nsiow iy
mwKn ’S’yo ana .anK'Vna ayn ma nsna "piann,,1? nais oswa
xVi w s n oaax
27
."nriow„ lonp’m to nKT1? nann ntya nyanwn
rK bVik .ansion a-ipa nais yiTs iniK1? po to ntrVa naian mxa
many *?aa nan n ^ Ka (amaaon na*r V?ia) ntn naisn oswaa n ,pso
nK aa nV?iaw) n’sn’K mran nmnn mmnn imatr moann yipn
mao’VaVn natrnan nK aai ,naVnn nnn,> to raya non nrrra^m
/ io n n
,l7
n*?K nma’ awa "piann^a .(nrrra^-in nK onsan non
n’xpnaonpn mysaxa bk ^aVnn wna aK ,-iiVpVisn Vw nnVpsoKa aK
piuw *
7
iya ryn nVKn amnnn nyaiK Vna .iitrVn i*n bki nmnsan
.po af? nnw iy nnspi mariK i*n nnaa naW
nnsoa ^iVpVisa o’ypiwan nmnn VaV nnnn nwna Vw nVK anan
m i ’sn a’wawa ,nmnn manaw nmaVnn mannai mirona ,nVapn
m’nwVn npnr*rn naan owV a^man anwpna po to nnpnam nmnson
.mnn ayn Vtr a’payan n^iVians Vw paiyn nam nnson rnarrn
iwKa .ywinVa r r nspw *i’waa VKa Kin onsma m s *?w mnn Vk
,nmoa m ^ i^ 'n na-iya /anpVip inar Vw arsaaan naana Kin nanan
.53 'ay ,287 ison ,n,'DnjT'i73’'3 ;po an ’ana ^onp
.1
.24
.23
'as
,1972
,ipy ,ai3K'17n /nya nana p^*?a /no an
.25
.22
'ay ,dw
.26
Vy D” 3aisn I’nn'n’a ’a^iaa ’snaoo yiattmrH
'Pia'nn, ostra,, o^a mo-psa
v ?
.27
mnso1? npVnan nssm ,a,aK'l?n .r'snn nan 'n ypo n"a D’a’a x"na ayn-n’a tnaa
.8*5 'ay nnraa /"snn ,nnayn nnsom nnsion nruxaw ^npaVi ns’