Page 333 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

MILLER / AMERICAN HEBREW BOOKS
325
□” n / nVan naxa xas -paoi . . .a"n v,a p a i man Vy .nnnaK n n nau
.X"3Wn
,Copy Corner
VXX 0D*T3 ^’Vpna .Vxntf’ annax
. . . m3 maVn Vy np^yi y y"w nxp Vy a^n ’ipirn .n m a * n n nao
. . .131031 .o"aann
nxpi a"nV
dhis
’3 nasi . . .nann n"iw aai
. . .Qin3 nma p *Vns3 p ixonyn -ra x ’Vax annax / ansom . . .a ’anm
.*17 90 ,44 ,[3] .K"3Wn ,1X13 pmP
.3 ,1131a
ri’Vpna .warn V"ao ytznm nsa / ruwn ’3an D’lyian Vy .’ jarfrn n n nao
/ay 316 .x"3wn ,pxVxs ’iVn ' ’Via nwx
. . .naVnn Vw nnawai no ’ wmw xnw xan3aa D’3S nxna .unn tp-p n n
TVpina .na3,TVwVxn’ - r a noim xa’py nxa / maVn V
id
V
si
n,rn aai
.X"3Wn
,Copy Corner
VXX 0273
,V"ian :?pnv va m^nxa a’p’Vx p p n r / n"3a-in n s i Vy .pnr» n n
/ay 146 ,[i] ?x"3wn
.x"3wn #nma
.3 /pVpna / nos Vw man mxn Kim .bKnun n n
/ay 87
.x"3wn ,V"ian :pnv V3 .nan nwa p prop i3nn / a’wim om .
je k j
n n
.*p
117
naVw / am o yanx moa a^ n *»posi maiwm mVxw
.Trnbw
n n nao
.x"3wn ,-is-n
: / .3 ,i-i3ia .lion
']
pnx p
,anya3yaVxa nnx rpVpina .pma msua m / xwnrr sVn . n y m a p
.*p 150 .X"3Wn
o-io3ip jomo yanx mo Vy maiwm mVxw .onva annax nxa .nmaK na
.xwma x^nxn xnVn . . .nnx naw . . .onva in3[i annax nxa] r a ’aV
/-ia 2 .x"3wn ,nxna / : / .3 ,i-i3ia
nwx / xnnyaw naai y"iw yVn na maiwm mVxw Wia .tfriy n n a
310
.x"3wn ,anya3yrVxa an x : / .3 pVpna .-iyVyn apy pn^x m a n
/ay
mwxp m x ,aiVa Vxiaw p Vxon nxa
.u^rzvj
m a in m a w m m^K
v
.1991 ,x"3wn ,n"ia*TX p"a n so nxxmV 7yi :pnx*» in ,oVVn nnxDiya
.nwiVwa na 4
— aswa iwin pVn .a — .nyn nm1’ pVn .a — .am nmx pVn .x
ni3iay ni3pn ona3ip — .nryn p x pVn — .iwinn msp iso Vy man
.x"V p n 7y a"’ p n a
.3 ,i-i3ia .xnry
']
annax / a«n nmx Vy x7/n .n r o ja “'na nao
.x"3wn ,nxna
•m 14, 46,
37
,V"ian ?a"3wn ,rVpina .a^p 'oa Vy .n n a o 'a nao
:rVpna .xstv annax p m’Vx nxa / mawm mVxw xim .in^K nan
.x7,3wn ,anya3ynVxa an x
m’Vx x,rxa nma nxa / nm a a7/nn r^a r3ya naix ia
nan nao
/ay 94 .x"3wn ,anya3yiVxa an x : / .3 ,rVpna — .fxVomoa
yv
V*r3ya on3a nxa / ( i
2
" i i a’pna) anVa 'Vna am xm a ^ n n .m a1?)] nan