Page 340 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

332
JEWISH BOOK ANNUAL
.lyars Vxnaa nn xm nsox / noon An nnaai n n .bKnaa lyua
iq d
/x ina .x"3wn ,ny33*x .a :.’ .3 ,rVpna
'VVai naVnn ’Wa :nnxan nooa a"aann nm nwx mxan n x n
.myn “ia
.x"3wn ,ixna .* :/ .3 ,in3ia .ra nna p nnn* nxn / a’poisn
am nxa / D 'lyin nxpi y'aan nuiwV maiwm mVxw .□■’■’n nnwa “iqo
.*11
84 ,92 .x"3wn ,ixna pn r :.■• .3 ,in3ia .in p x^QyVxiax
nnx :.•> .3 yVpina .(1589-1506) n3*ia *i Vxiaw nxa .^Kmw p nso
.«n*T
125
.a"3wn .jnya3yiVxa
nso nrV noi3i nnxpa nanan n a i Va v/wn Vy uyaw na .‘>mmrr
nQD
.pyaw nnnax *3aa /nman n^n nwx nuyam nrwipn Va aw”V’anya
/ay 143 .x"3wn ,nya3yiVx* nnx jyVpina
rmioiai ,vmw ana *>33 oy x"a’Vw n"iaix p"a niVw .D,»ml7wn idd
.x"3wn ,nnp rx'^Vw y'ibtx p"a nmara :/ .3 ,yVpina .Van *ann Vaa
/na 3
nwpa :wamxavVa ixnamx^w Vuya ama anaai mmw .mmbwn
id d
.niDoin ay mww nxsm — .3"wn'X"awn n w a aniVwn •»oi3,»a ay
/ay
260
.3"xwn'n ^ ra n n nsix :yVpina
,nya3yiVx* anx :/ .3 ,rVpina .wyVpyVo nryVx nxa .wmn nb iy “iso
/na 3 .a"3wn
mo inViaa nr man pVm .nwx
13*01
Vw maVn ’pos Vy .tq nntay iqd
.nanan ann Vw mxxinai mxaa .nwa ^anna rVyr ams nxa /
0 ^ 3
.*p
175
.x"3wn ,nxna / :.*>
.3
,in3ia
anx
: . 3
,rVpna .annax Y'a nw3a ap r Vxsn nxa / .o
van
py “iqd
.*p 90
,29
.x"3wn ,:nya3yiVxa
/ •'bVwit
naVn
mux Vy ’3Wya^a my ;
0
"wn mux Vy .pana ~py
.x"3wn ,:nya3yiVxa anx :yVpna .Vxiaw
p ^Vxii
axi ya^a nxa
Talmud. Eruvin. English /naa .x"3wn ,nmoa :yVpna .yany naon
& Hebrew. 1990. Talmud Bavli. Tractate Eruvin = Talmud
Bavli: Masekhet Eruvin /Elucidated by Yisroel Reisman under
the general editorship of Hersh Goldwurm.
Vol. 2 elucidated by Yisroel Reisman and Michoel Weiner.
Brooklyn, N.Y.: Mesorah Publications, 1990—1991. 2 vols.
(ArtScroll series) Text in English and Hebrew; commentary
in English.
:yVpna .aia in w^x nxa / amon max .nao nVna .'[nan1? D^y
id d
14
,30
.x"3wn "nma,,
Hor p apy*] / Van apy’ [am na Vvm / mwxna idd Vy] .n^n yy
.x"3wn ,[V"ian] pnr
vi
.[i3xwnxi
anx :yVpna .*xai a’03 / [a^wim] :aa3n im .ama nyanx Vy .aaa nKD
.x"3wn ,nya3yiVxa
nmna n3wam pyaw nwai r ’aws^Q nwa vdsb oip**V .naw ma*
7
n ■’pos