Page 341 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

MILLER/AMERICAN HEBREW BOOKS
333
tt"wn;rn"Vwn ,nm a uosix oisi
: p i v v :
.nynxixs nry^Vx onsx /
.TX 0*313
.[V"ian ?vVpn3] ,i3*3wiaVx Vxiaw nxa / .V
yt
,|"tfnI7 cpunnQ
.mVaVx nwa
wits
(a .Vr3p a p r
wits
(a .i3*3wiaVx Vxiaw
wits
(
x
raa-in
wits
Vy n x a (n pwna n"3 nyiVx lax nnx
wits
(
i
.nmnV
.■pVaiVa
i t
V
x
p nwa nxa / □■’wmai . . .
d t i i
mtrw swnn .□‘ounu; ’ niQ
.*p 59 ?x"3wn ,V"ian :rVpna
na*n Va w tt :0"W3W i"p*n Va ...•'Vaa naVn Vy .nnm imn!3 “igo
.x"3wn /p n ip-ix**
v :
.Vvm omax nxa / mina nainan oa
/ naw ,ma-ia 'a Vy d^VisVsi □,winm n’lyiai nnnn Vy .nmn ■’nn s
/ay
159
.x"3wn ,:ny33yiVx} amx :pVpn3 .oxVaaynxn ' ’nns nxa
,mnym nnxn ,D*wiTm D’VisVs *ioix lama V’aa /p n n y pnv p i p
nax ns’w , , .irn a ’w 'naVn v/y lwinmw / y"wi o"wn nvxio naaa
□nso r^P man :.* .3 ,*03X8 ."nma n x VVia,, i3*VVi3 *nam " i n
/ay 190 .x"3wn , a i n m nas na’w v,yw
. 3 ,1131a .v^oxa 'nw’3333 omax crn nxa/ / .K"n tp s n
b x
n"ny
.*11 249 ,(2) .x"3wn ,“ix*ia pn r
nxV xs ’ — .-jnan *iov apy* n3*n nwx
/ nmnn
by
m y s ro sy “
idd
.nysnV annax v/y / ni3iw maVwm D^ip’na nnxisa nx3 'inaa wina
/ay
501
.x"3wn ,nmn Vnx :pVpin3
.ixon Vxiaw D” n m nxa / nV^ai nai3n n"m nos maVna .mn *>unp
.*11
138 .x/73wn nxna pn r
.3 /imia
,ny33yiVxa amx ipVpina .D’laixa w nnso nwan
n s o p i p
.x"
3
wn
n3na n"iw .D’pVn 'a -pny inViw *pVn ' i Vy .irr^K bip m a w m m^KW
/na ra .x"3wn ,mx nmn amaoax’V’n .Vxnw^
i t
V
x
nxa / Vxnw
rniVip nyaw .pwM’a n a*V nxa / naw 'oa Vy n"n .n n n 1
b'xp
nao
,Copy Corner :pVpn3 .nsiw Vip .nmn Vip .
x t t
Vip .nywn nn*ns Vip
.*11
80
,2
.l"wn
,
1
’Vpina .iwm ,nxiD33 xsm *iov ia 3*V m iT nxa/ / .nmn1 bip idd
.a"
3
wn
,3inya3yiVxa
o*nx
.3
/•»Vx p pn r Vxnw
/
D’Vrro
D^anV ’nawn nwx .n iaw n n onuaip iq d
(
2
) ,368-247 ,26-23 ,(4) .x"3wn ,nya33nVxji d t x :pVpma .xaxnsa
/ay
.wtamxavVa lxnomx^w Visya on3a nxa /
. y ' w n
,mwn WKn onwip
/ay
10
.x"3wn ,nnp : / .3 ,rVpii
3
wVw . . .nnsai nmn . . .naiwn . . .d’witt a"iD 'x pVn .nnan mp iqd
p *iot> p 3/7,V nnn,>nxa / d’Vwit nan3 . . . crxni3 □,,a'' . . . D’Vn
.*11 60 .x/73wn
, y n
.x .n rpnx1*
v i
.a^V nnn’