Page 356 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

RELIGION
,nru# ps jmVbst s :V^a nyoi ;asainsi aw s : ps n ru s nans nyn
nsa pk aninna ^aVwv ps 'Vaa maVn ps p'Vpyjjyasnx
jfVxnsxVp Vxnw
*ptt trpanyn
px
DVawyji
.a^iwsnn
/n
304
.x"3twi ,mw» jpnama .nmow Vws ansx amynyam
/ O l V ’ X
.mo» — n'wsna mninn Vy anon: anan .ows’inx ,rrwQ ,aunm : i
/ t t
95
.K"3wn ,[pVpna]
p a a n s i
a m s ' B
, n i m s T
;ps yawV aip’V
. p 1? ! Y w o a t p ^ K n a r r
/
di
V’
k
/ t t
422
.y'wn ,[pVpna]
.n i s o i n a y
n w
n x x i n
.pwnp
/ Q ,
0
p X S , p y “ ID“ lKD
,pVpina) yaxVinx nyaimy nyi ps opimyjnya’x
pjti
V^
d
.wynayn px w* r *pix .(y'swn
v,yw "ninnx,, nxxin ,[pVpna] .ntmna 'ma .aw a : ;nrp ;snry jVs'rt
/TT [
96
] .
3
"W
n
/ ' D ^ I P I I
1
niaa,,
.lVitzny*Trp yw n n
h
px nrraVn nxs nys’anyV ynyo x ps
:n?s twain isvs ny**s ywTan ;nyppmx nywran wnsaan
yp_?n nyp^sa ]ys nyn nysm p s n s a ys^Vnw is ps paainynV'w
s"ta'Vw m an s p a p"s ps aairV^asa nyn tra . ..nasVain p*»p
.epn ynynpa ps a'Ton nytanynnn ps wur^a^a ps svnpaa
/ O l V ’ X /TT
220
. X "
3
Wn , ’ lV n n o r , N e w S q u a r e
.loanxa-ypjn
Vnxnsi nyraw naVw ,[pn$’-va] ,Vxr nnp .*ias nsi *pas nx nss msVn
/ t t [
21
] . [
1991
]
,x r s na
,am s 's ps aip'V s ja^ry nma nsa .aws’ inx ,nm iK ^D ttnynV ’T
eps ps nmn nyn eps ansnnn ysmp ps /p teum
,Bsaws
.n’wsns nsa — xx pVn nsnsw nywnrn nyn ps nmnn Vy v '«n
/TT
349
.
1991
2
"
3
Wn
,pVpna
nsipn n ps Vsnw rns ps pm ps nsipn ytawny n ta^issitr ;y n r r
81
.j"wn
/ ' d ’ V w i y
m:3/; nxnn ,[pVpna] .asswnyn-a'tssiw n ps
/TT
•iVuznyrrp yw n n h px nrraVn nxs ny^anyV ynyo x ps
nmaiy ps anise ,nrwya jpVyn yr^s is .aws’ inx ,.y
A'WiW'n
max Twnnn twa^n p s s . . .sn n a n ps nna p^iV aarnaya
.•joynanxs /oiV’x
/ t t
235
.x 'w n ,d’Vwiy .. .a:av ps
'*rna .Vsnw ps nmn*1ps msiVa n ,wnpan-n>s ps nsipn n ;'s a^sVa
93
.Y'v
n /'D’Vwn’ maa,, ’"yw "mnxix,, nxsin ,[pVpma] .nwmna
/TT
•lViwnynrp yw n n
h
px mraVn nxs nyranyV ynyo x ps
348
JEWISH BOOK ANNUAL