Page 371 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS
363
.1991
x":wn ,Vxnw^ nnVinV mw pVt TDna :d’Vwit — .in VxD’a
/ay 326
nmnn ,nxiaa / pwxn -ps .am a nDoa rVaa naVn .mnm m n b n
’Vxnwn paan :o’Vwit — .(fVrr’ow) Vxnw-px piy v,y Tpiaai
. ( r ;’Vaa naVn) — /ay 238
.1991
a"3wn ;D,,,na'?n D’aionoV
:nuNi riD^n ^umn
ona*r noo nwmn pyaw uanV nmnn Vy ’aiyaw EnpVs .mytttt/ mp1?15
” irw n an . . .an ,nson nana o’avyi maipa ’xna ,mmpa ’avs /
,pip am *roia
id
’V
w it
— .niV’w p n r ,mnym mxnwn ,mxnoi3
.(7ay xV ,805) '"id
2
.1991 a"3wn
,moa — nxsn maVnV
v
:(o” nya:0 — .amam nm n ’a n .top ,^pn a
.(TiaVnV t ) — .('ay 777) '"id
2
.1991
w an p a nwx nvmnson nm sm mcwn ,D’DTrn nx ixnV ypoa
^xnw-oy Vy ,ioibi m Vy ommawna nx naVnm njwan 'a n irasn
oyaoi p xm o’awn nxna Vy ,Dn**niaiaKi o^nn Vy /rnnVim innn
/m ax ,a — nDVnV pay nrxw V"tn Vw nawna Vd —
:
i
_
od
iDEJium na^n
n'V'a’opsa inVwaw mVxwV maiwn :pran nxnaa n"iw .Vikuj /^Knun
p x „ x’wa x'trVw ’Vxnw Vixw am pxan paV mxisnn ’jan m Vy
D” 3mn oniTwV nDwVn ,maViyn mavxn nmnonn ^Vw it — ."man
/ay
145
.1991
x"jwn ,nnnn m a ’VV maa psa ,man p x ?mVnpV
oswan nwma id’Vwit — .omnn mmpaa o n xm didt .mm ,naipn
.(nayn oswan nnso) — /ay
514
.1991
x":wn ,Vxnw*a
n m m m a i o i ^ a ;n n n n m u n n ona-ir
id’Vwit — .Vt»x nwa - xiaa / mys msx nso .nu/n p
t p v
npu/K^K
/ay t"V
,n'zi
232
/ay 56
.1991
x"jwn ,d’Vwit aawa
.H
e b
.
4° 154 D’VWIT T'anD OlV’X
— .nmnn mana ,,o,’Visn *raan :Vxnw^ nanai o^aw niDVa .n^K n a^ a
TDna ’aionsa) — /ay
128
.1991
x"jwn /jV’x n a ntronaTix :p nan
.(Vxnw’ nanai m nn oyn npnV annx
m nn oViyn Vw iwian n ’Vnna ’D’Visn oann -inx apiy noon,,
nm n nxmxn pa ’opVxnn nnan Vw vaiwn nnx npnnai /n n a n
n’m mnna o’m oonn onayan nx p^sxan nnnan nDnyan paV
."nnna mxaxyV mVa Vw ovpai ,mnVn nmnV
:anx-Vn — .onVxi nwa pa nvaiVn mmw :
d
^
s
V
x
d
js
.tyi^K ,pKnn
/ay 276
.1991
x"3wn /imanmar
308
(1991
a"3wn) ,mrVx nnso :d*Vwit — .nVapV xiaa .nu/n
,\iP
72
b n
.("D’n p VVn„ nmo) — /ay