Page 377 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS
369
64
.1991
x"3wn ,Dn n :nxsn :o’Vwit — .na’n m a nan no’nan
/ay
n n a a omrxan onaxa nwiVw nm i89i-n ny’sinw main m nn
.nmnn myaV vnnsa Vxiw’-pxa m m ’
x":iwn ,D’Vyis nnso :anx-Vn — .onpn aVx Vx aVxn ia . n y ,“p a a
.daaaT ny i nso) — /ay 136
.1991
m a am mmm-naxn ni’Vmpn manpn mym nssna nn -ipna
.o "n nxan nVw Vw
mona m n ’xn nyiann :mwya mai’xV m r ia mai’x va .tpr» n ' w f r t t
nonna’Jixn ,onxa V"’ w"y anso nxxm :o’Vwn’ — .nmwxna
.1991
x":wn ,maViyn marxn nvnnonn *r-Vy mrrxn nnson ;nnayn
.(aiwm mn’xn npnV Ta-ian Vw nnso m*ro) — /ay 256
.mnnsai ni’s-ui’Van nnyn W ia
mxaa o’nna mVxaiomsn nVnpn Vw mainan opss .nm a K ,bun
^Vw im — .’"a n x *ioi’i Von omax / om-isn na’wn :o"’m n "n
n nno .oip’xn ’ o rm x ) — /ay
210
.1991
a"jwn , n j r p liaa
.(X 1*13
.mnnsai m’sumVan nnyn VVis
.3*,3’ nana ,’aaan m t / m n n nnm nojan n n nxnmnsx .nrrT ,n:Gn
.1991
x"3wn ,nnayn nonna’nxn ,nmm nuaxV raian :o’Vw it —
nuaxV D’VwiT’ op irxa om nn rx i no:an n a npo) — /ay 178 /Ta
.(nmn’
,xao :nuy-i — .
1945-1492
,nnswa nnVm :’jwn on /■» apy> ,d k h n
/ay 196
.1991
*ryi Vnomsi n s o w n n rxa nmso-nmn’ nnswa Vw mnnVin
.nxiwa onowaxa mnson nm nn nVnpn Vion
, n y 7’ :nann nyaa — .m p Vxm’ /p iy / i*nn nVyaa .••no ,UD“n
/ay 239 .1991
.Vx-iw’ pxV nnaViaa fiVm V’sya /iyijn nyian T^n Vw l ’nmp
,wiwan nnswa :(?anx-Vn) — nana *rVn ” n .p n K p b*om ,ununn
/ay
186
.1991
x"jwn
.nnow yiyaw ,-piy / n p n a K p a y n n m by p “»y •)p Q :n y m a n^ribn
/ay
312
.1991
x"jwn /raiy Dy :anx'Vn —
nn min’ ,’poaa naio :nxa / nbabaai m a m bK-iunn pK-py m m
nV’xn a no’ona’nx nxxm :(irna-i) — .oixnp oonx /w’n n p V mpn
/ay 366
.1991
x"3wn ,Vaa nnn’ -ipnV paan
apy’ ,nnym nm n / n n n xasna ,mn’ myx ,na3 n ’ n a i .bsip ,pp>
[ l i ] ,77 .a"jwn , " ’:isxn V” nn nxV nx rn ,, :(?anx-Vn) — nVsp
/ay
.nxxn xaxa mm V” n Vw m s n