Page 378 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

biVw ,m sx m iss ra’amyn /
m ^m a n y y n nmwn j i n r i n
/ay
270
.1991
irawn ,n y ’
v
:na’an nyan — .pn s naVw ,xmV
— .p a
^ a n T
nnyn /
nana raip :n m t tn i n ’nanyn n aannn
/ay 448 .1991 x"3wn ,V
n
*
iw
’ nnVmV nw pVr Ta*ia :a ’Vwm
m m 'snsV Vain nso rpavi m a m a i bmun ny n n s jo a onprna
n a na’ana’nx nrnan — nm an sx niwn n’Tin’ ,D’any / ’ansi
/ay 474
.1991
x"3wn nV’N
/a n s i 'sn s ’ana Vw m sm ’Va’a na’wn Wia
.nw’aa p n r :*piy / 6 ina .onia-inai pKny m n ’ n n b m a nmpntt
x"jwn ,Vaa nnn’ *ij?nV iiaan ,Vaa nnn’ nwna tana :nnn’ n x —
.(Vaa nnn’ nwna tana ’aims) — /ay
193
.1991
j n r p ’Vnsj ,a’aiV’x -piy ?no aiVw ,’VVa nny / rp m m jja’nb VD)a
240
.1991
/n an a nVyx,, nmay :a ’3*rVn — .’aits *
101
’ ,’sna fsn’
/ay
.nn a n’Vm many / n ’ paibDia'y m rp bw oms^o jnYnann u/nsn
nxnnn nwaan nw a nanVn ama aw Vy msisnn n’a :(a’a*rVn) —
.(mxisna Vxnw’ mV’np Vy a’aiaVs nnro) — /ay
221
.1990
,mxV
f ’P ,msisnn n’aa naainw nanynn nmns VnV mxV xxv nson
.1990
nanya / n-nu/pnai n u n n a ,n n a o a nm apnwm to ia^m n u n s
.1991
3"3wn ,mxV nxsmn ninaan nw a :(a’a*rVn) — .oxVa’Vp iana
/ay
254
/k n*ia tmsyian nnaVi at’aiaipV nyxn naiwn Vw ion’ .nwa ^ P 'Y
.1991
x"3wn ,a’Vyis nnso :a ’ax'Vn — .ixiaV a” n -j-iy /
1948-1913
.(mar nyn nso) — /ay
301
.b” nis*i B’m s an a s :nxisi nyw aipV’ n an mxisn nso
.n'nbw
n a y
.na
2
.trawnn ,nsx 'w n’yn wxi —
a n px mn ’i "an an Vx-iw’ Va„ :nmoo’m man /p m .p n k
,xn rr
n
ra’Vwm — . (n ’BT n’ax :mns“ixai mVma) / 1929-1860 yiann
/ay
271
.1991
x"jwn ,mraa V*nw’ mV’np npnV ’a x -p yiaa
/ 1789-1516 n"aa nnan :’pVtrxn lo’ia nrV nt B’a iy .nana
,]+?yn
,am a V"’ w"y anso nxxm :a ’Vwm — n’Van (win#) nana
/ay i x ,314
.1991
x":wn ,nnayn na’ona’nxn
mxan Wia .’a ’asn nairwi n n n a a ,n’Vt>’xa nmnn mann Vy
.mnnsai nvs-ui’Van nnyn ,mVm
3
.n’O’nna D’oa nyiw’ m a” a n n ” na am s ’D :ann ’*rax .ba^n ,tpu;
/ay
52
,285
.1991
x"jwn ,nnso npnaV lanan iiaa mV —
.mnnsai nvs-iai’Va’a nnyn ,n’Va3xa n’san Wia
inn^oi nNiiun
1941
’3i’ ,nny ’
37
) ■’jnnan u/ia^an nnn aiab mn** :nn*»Kn Kiaa
370
JEWISH BOOK ANNUAL