Page 383 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS
375
iD’nysa — .no’Vpi rn’Vy Vw n y i naw nxa rnrVyn nso .m iTa ,“n*o
/ny 215 .1991 /pnoan nw a :(anx-Vn) ;moa
,nwyan
t is
o
W ia .nvVyn Va Vyi mVy Va Vy — mVVa nnan ... „
."□’sou om
d
o is i
g
^
od
^
ood
D’aim ,
d
d
V
tp
V
wi
D’Viy Vw n rn y
■pa .Vxnw n rta i a iw n ,niarxn nryaV noxa
nTaiKTQ n n ry
l im r p nom a^ix /pm rp nwnaV ranan npia mw mnp — .1
/ny X X IV ,580 .1991 X"awn ,3^3
150 mxVaa u^iwxn D’aVx mapya yon stranwan b*nun-pK nai^y
T*iV omai iV ’w sVx :iany / (
1989
-
1839
) px a mV’sn mwxnV naw
.1991
,tixV nxnnn ,pnoan nw a idnx-Vn) — .QTa p msnnwna
/ny
223
oViyn nanVa w a T iix-’aiVxn :Vx*iw-pN
Tin
^
m p
.naV’o nwa u ’wm Tnx~>aiVxn / iaaai ^a D’aiVxn Via miwxm
,"nxV nxnnn jim nn nw a :(anx-Vn) j n r p pn r
v
id 'Vw it —
/ay
239
.1991
3
"
3
Wn
nnVnna mxVpnn np’aaon nnVm lo n aw nuiaa ,anVs
. im
:a,
3
S"Vn — u rn Vxr n y ;naa
a»n
nxa naipn / i
9
~n nxan *iio lyi
.daaaT nyi nso ) — /ay
208
.1991 x"jwn u ’Vyisn nnso
:
d
^
u jit
mt?in
/ay
256
.1991 /irarr id’Vw it — ."ia*rV pyaw id’Vw it .UDay nib’K
jtyhvrv
Vw "n ’su va ,,
op’V
,-)”o
/ ’nnso oaaa
*
vpo
:pmp Vnai mrn p x^ .u/Kirp ,- im
/ay 72 .1991 a"jwn , n r p pnn
v
io’Vw it — .nan wxim anai
.(a’Vwn’ diVw iVxw) —
maixVi nmoon ,mm myawa «nn onnxa mmnso nrnxa nro
,iVw pnn ,narna x"x
,]mv
v,w Vwa n rw i nnso na*r aVrwa
.onnxi narox nnox ,nxa o^n /way min’'
,nja ,xona
jd
’V
w it
— .nnrrn ’xia D’Vwn’ :xona oVox .“T>K)a , r r p
/ay 200 .1991
nrsnarVan nnyna nnVa .
d
’V
w it
Vw ■aiVixnnxi moon oVox
.mnnsai
/ a r p pnn
v
iD’Vwn’ — .D’VwiTa onnawi onxaian , im (|)ani
.(D’VwiTa nmaw .o’Vw it diVw iVxw) — /ay 134 .1991 a":wn
Vw am’Vy mwxna u ’Vwnn onaian my Vw nmiViysi nnrrVin
nanVa toi 19-n nxan Vw o^iawn n w a Vxnw-pxV nnxaia ^a
.nnwx-in oViyn
:D’Vwn’ — .onro ’ViVoa :mxaxyn nanVaa m nn yann .■’Tan ^ K in n
.(□•’Vwn'' mVw iVxw) — /ay 152 .1991 a"jwn /
3
S "p pn r
v
"imxV nro ’ViVoai mxasyn nanVa ^sV D,Vwn,a m nn ysnn Vy
n x n Wia .nnm nnn Va na"ppa anpn nnVin nx nnsoan mann