Page 386 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

nxaoia ,Dnmy
/
o w m D'VVnV nnxm
-idd
m n i m nK n i ibp nnuntt
D’n n n D^aV
v
ma oyua mxV x x r m ow mao ,nxVs ixaVo ,’aVn
[
28
] ,115 .1991 ,nxV nxxm ,mox
mV*T— .Vana-Vx mV*ra
/ay
/pnoan nw a :(anx-Vn) — .anp pVV maun nn v Via’
x
V .w i a ^ ; ,nj
/ay 264 .1991 a"3wn ,nxV nxxmn
Wia .p ’yasaa ViD’om lny^a /inysm 'am ,a-ipn-mann n nm Vy
.nvsnvVan nnyn
,mxV nxxmn ,rmoan nw a :(anx'Vn) — .d’Vwit Vw V” n
.
t o
/ay 373 .1991 x"jwn
nww nanVaa D’Vwn’ nnw a ,
0
’pn my mVx Vw mxax m snv a
.□’am
x"3wn ,anya nnso lanx-Vn —
.'iv
Vw innxn anpn . i t o
/ay 227 .1991
.1991 , in » ’x :anx"Vn — /maxn msnn n a ia a nsio
.rm bw
,^pn a
/ay
155
Vyi ^ x ’Vxipn m n a r»aV pxmy pa nanVan Vy noaaiprr nso
.nsipn nmxa Vxnwa ymxw na
x"3wn ,mmnx m y r
,n ' ivv
:anx-Vn — .natm p r .pvnxi/ ,0 1 3
/ay 126 .1991
DnnyVaw D’yVpn nm x m s ’o nx Wna
,tx*t
pnoan nw Vw uav
.namx yxaa Vw nann yxannV nnm nVia^ xV
.n’am n npnaxa naywV ’•Vxnw p n wsx mV’Vy nm n xn s .imbK ,n p n
/ay
168
.1991 x"jwn ,mxV nxxmn /pnoan nw a :(anx-Vn) —
,mxV nxxmn ,imoan nw a :(anx-Vn) — .o^saan Viwm .n n r a K
,]nw
/ay 249 .1991 x"jwn
•Wip yxaa any iyi mapn iaV ,Tiixn'Vm nrrVina nvwns
:^Nnui,_imun noDon
.aVs-Vx n x ,fiy ’ / Q’ynxi t n i n x u ’W’x :h"wx ppnpV .ku m a a
/ay 333 .1991 x"3wn ,mxV nxxmn /[moan nw a :(anx-Vn) —
.n v sn rV an nnyn Wia .*ppa lip’opV
,Vx-ma nnso :Vx*ma — .m rrxa 'a aVw :nnn -in mrpx
.]T
2
W
, jn n K " p
/ay
255
.1991 a"3wn
.DiVwn I ’Vnn ,p s a n nanVa ^ i x sm r x :nmnn Vma .jr-pn ^ntwaan
.(nmr nnyn) — /ay
168
.1992
,nna :d’Vwit —
naVa o’xraon mspnn iaV omamn myirnxn Vw mmai mx’n
mVmnnn nxxn pV ;anx'Vn Vy D’V^n mspnn iyi d’Vwit Vw
Vw noira iyi p s a n nanVa iaV jmxs’nrxn Vw nna^yi -ryi omowa
.mrntx diVw n ry i
/ay
224
.1991
,iVn '•» :anx'Vn — .’Vavxpnsn monn .prrN ^V ’y -na
•V'wn nawn wxn 7yi D,»am'nww nanVa rxa lanaaw onaxa opV
378
JEWISH BOOK ANNUAL