Page 389 - Jewish Book Annual Volume 50

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS
381
Wia .D’yiasn
d t
'
t
V1' raV amn r a nrmynan mVxwa nn
idd
.nvsnxpVa’a nnyn
/ay
282
.1991
x"jwn ,Va-ia id^ipit — ?tV’ nnx ,na . tp k ,p m
.□■'VwiTa mo^n noon-ma •’■raVn Vw omD’o
insm — /oo^xamn “prnn nawna :o*rxn nnx wisma !?na’x . t h k ,]na
/ay 269
.1990
x"3wn ,nx
□noo nxxm :d,Vwtt' — /Vxp^oian “prna mnm m:nann .mbn ,]i“D
/ay 193 .1991 x"3wn ,nnayn n^ona^ixn ,onxa V"* w"y
/ay 269 .1991 ,nx mom — /nway “prna o’rry .“>ny /k o i7
.nnoai nvs-uvVa’a nnyn Wia
aiV’wa m nm nmpa ’S'Vy dhV'’ “prnV “jm a :naVna nmn .n n n
,^b
/ay 214
.1991
a"3wn ,oa n id’Vwit — .mama maiVia’OD
mtnpian nmpia*rV “pm Vy :nmpia-r nxp r x .’ piK
/ay 92 .1991 ,n-ua :(a’ax'Vn) — .“prnn nanyaa
'•» :a ’ax'Vn — .pVwan nnVxn Vw maicnx nV’X'ma nm x
nba
/ay 173 .(1991) /jVn
maa ’xiVn ’airn loia 1960-V
1957
r a Vnw “prn-w’x Vw m s ’o
.□’a’ “pnxn xVw *T
0
ia ,f r x
:(?asax'Vn) — .D” n - r r omm nm V*nV nxnn frV i m a
, i n a n
/ay
104
.1991
m a n 'a
noiox q im n
b v
m ^ n am m-’m o i^ a ^^muD’n mun’n :mQun
.-iwa nnx ,x tsw nn u m i y / V"t nwn pyaw 'sno Vw narV
/ay 449
.1991
x"3wn ^ax-Vn ntro-iaTix lamx-Vn
n ra’ax'Vn — . r a T ’aya cVxiw q’tV’ :Van VixwV nma .man ,nnu ;
/ay 238
.1991
a7,3wn ,oyTO
:mmm nunN
/ay
226
.1991
a,73wn /v a i lanx-Vn — .mQioiV’si yuVip .n m ,n:mK
.(!yT ?na) —
«l^x ^ x iw pxma iD’Vwn’ — .p u n mm
but
•>I7iOtf7,,ynKn nrKn
/ay
32
.1991
x7/3wn ,nn w"y nyim
.poia mna -itry nmx anV1’ n so “iina o n r x maa
Vx-iw^psa miaaxn Vinan mwxn :oiVnn ny npnV .n n
, b v x
.1991 ,Vx-iwn VmaV nnoon ,o’Vyis nnso :amx-Vn — .1964-1920
/ay
121
.mVma mxan Wia
/iyaw / pnoxmn ” na o^opn om s ’on :naa oVixn Va .n
n b v
^ a w n a
,n-i3a rO’ax'Vn) — .pip ’ax ,onwna naVw :ianai m y ,idox ,nar
/ay
192
.1991
i n x nxa onaxa / 1879-1856 a’Vtm ’sm x a :T*a*» saia .nnm ,j7 tfn ,n
;i ’a i ;maaxV anx-Vn pxma :anx-Vn — /poairVxa vr ,aVip
/ay
205
.1991
.anx'Vn iw’Tiaa a’Von 7a n v x a nanyn VnV aiVop