Page 146 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

138
JEWISH BOOK ANNUAL
amay a^awi D,trV?w) w iV ^ y nvn’xanai n’wn
'pbn bo
paa nijppa
maw a ^ a #(mVraa m rso i^ s x ix manya*? nipVnnn x’n i Vian-pa
mna oswan niVma aaipa "pna la 'n ’p^n p i t s a’unsnan ,a’wyai
x^a” nnv x*?an w iT sn .nm&^va nn’xm ninna x1? nxi a’y s ia an
-naT1? ,ms’s ,nm’ i n s .V? nxina ’ixaw no Vx nrnan p n^as mrya
n a i v ia tun ,naip myw ^ya a n n ’
bo
mnsa nan ’a Vnn nx
’a mar1? ’ixn i « w i .nnx aipaa an’wyi in x aipaa a^ay ant? mm
nm w a p i pa psxn Va nx nVna i r x "nna ^y,, to non p n v r r
.tram ’s V?*?’? mpa
r o ^ im r r tm r r r a r r n .n
, p r n : " n n a *?y7/ t o a m t tm n a n n n a n n w a n a n V r a n p
b m
-m oan
n*?i*?an n m w a n — n n x na ia a i x j p a v y n m V ? ia m m w s a n , n ^ y n ,a i p a n
/ s i o i a n a a n a a ” p . ’ i a n n m n y n a y s i a ia ’ x n w r r m n n p i .n r n a a
,r s n o n m x a n o a a m n a V i x , , :a i p a i p T m m n n x a n / n m x s n •no ’ m a x '?
n aa o ^ i x a — ' n a y , i^ x a t? 1? , jp r n a o iw s trn ip p n x , n m a , « r m noia
nrnaa / p i x V a ’ n n w
'm
. i n n a n x o u r s o m n n . n i x o n t o n n w
" n i B w a o ’ aaaioa on oa , n i x o n n aa p V i w n i ^ i n w p n r V ,n r i‘m
a n ^ i a ,n i o w s ,o iw s n n n n n x m n a w i "tr?m n o i a „ : * i r v * n
.(1
'a y )
,n s i x i x x m p *?a p n y n w n V m n n*?xwn ‘n x .■’ a n n a
}vvb
n s io a n n x
a n y t o p t v ’ jta n rn a n a x n :a n o n p n m n ^ s ^ s x n n ’ r n x n n a n
o n n w a n a n a ’ *?ix i x n x iw n t o n a i r y a m a t z n n n ^ n n n x ,n x i w n
n n n sa nasx n x r n n y n a a n n ’r x w n i iw x n o a a a
.n y n r n n n x 1? in n ia w
t o p ^ r r a n n n n n aa .n r n a n *f?naa x ^ i , ’ i a n n m x n n a x *7 , a m s a a
i y i a n ’j x w a n n r n a n n n n a x m w * ix *?y x x a a a la^x n iw n n n n n a ip a
n s o n n n u a i m a x x a a n o a a n - n n ’ a a n a i n i ^ n a a a x n a x a .n ’r ^ y n
p a ^ ,m a ^ n
bw
n v a ^ a o n n v s x ' s i o x n
.ib'w
a i m 1? i i a o x m m
wo
m a i r 1? n y w n a n a nm i v x n la ^ a n x p w n a a x p m n w n a a ^ V n 1? n a i r
a n a a n p m x . n s a n iaa ’ a i T y nia n t r ip n m a n w p aa n a n o a .a ip a
b o
a ^ a n n r i a n a n n x /n*,3T T , y n n ’ o a a ^ a n 'a ’ ax*?1? m i a x m n rn a a a ^y^s ian
n n i a x y a n n ’ aw i x a .w a a
b o i'vb
n x n
" o p i , ,
a ^ i x a n ’ apnw x n
a n „ a n v i a m n n x n **
bv
m a i a x im n s a
b o
a^siaa a^aw n a n n p i o y
. "n y n
,nnxn ,nnnan pw^a nnx1??) nnxVp
bo
nnaia y’sia aipa
bo
y rx
ixaa .n’aain nnara aa p i anooixn nx nnaia nn’ara x n .(oi1? nnon
^mia’aai nan ,nranaai nsm^x nnraa am r’x amxa x n naxmn ’a
ia*7 ra y nr nnpaa V rsx -|x .ana ianaa i^s^sx
bo
im i i ’X’a manw
nywn .a’wyan ms’O isa nprnna nxi nnois na^x mnnan .la^a Tana
p nnps ’s ^y a^yaa a*?ia .ann awxnai noaan nna a^sapnan an
ip isn nr xm n V? noaaw ’*?aa mwy1? nnosaw nx a^pa ann .finn