Page 147 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

B A R ZE L / 'f in a
' iv ,
139
aran nywa armn*?
v b v
’a ,anaaa ,
1
*? iaxa .noaan-ma*? xia*? v*?y
o’oaanan naiarc .na ’a an1? ran*
7
i o^oaanan ’as nx *?ap*? ,noaan-maa
□an .rn*? n*?ysn
b y
maw mamaai ia n ’s*? *mx *?a D’yaa onnxn
*?y iyan ’a omao n*?x .maa na’as ismaa? an ,anaa n o ’ *?y D’yaa
i t a raa misan moaannn n r n nx n n s w oipaa ,Dron .naa^n ■no’
,nnx ix in x “ion vaa ^ ’oaanan *?a .nx^sn nannn nx pma ,nm x ix
,ns ioxa D’aar*? .i*naa na’*?x n*
7
y is a?sa , fam a* ana .nr n n x nr mana
□wa n*w n*ryan n a ia ar ."D p i , , D*?ixa n ix 1?? mapnam oa ,nioa*?
monn *?ax .o*?ia nx cnina? ht xm ,ma ix xm /n im oaun .naw*? mon
D’*?yan ,n a i- a i nan*? VTxa xin ’a anm nsix ix x-iip *?a
s i
ia r x
,maiD’on m a r rm nawn m’ ya*? i n v mpiay nriomnm mana imnna
.noaamma o*
7
ixa ,mamaa
b y
nawa r*?y n*?ema? am man1?
.nn rn nnam i mymnn
b y
xm /^xopnx ixs p ixa ,nrnan
b y
laain
,am .v*?y nntraa ama? Dipwm ppmn I ’Vnna iy s mm*? nsna n*?x
o’aai*? iso n maa im a ’*? nx -fata nx mm nn*?m ms’oa *?mna ,oaax
nnnxn m*?yisn nwsan oa .i*?’a oaa x*?an iaa?a nnna p i ,ix*?oiaa
r a n i x .nanai nanai mm ma’w ,yixpa
b y
,nnra mxamsa’x nno ia
.oia’ pixn ’as
b v y
p*mn p naina *?na xmrc pnipn
b y
o*?yan ip*?n trana
nrnaa o’ snnwan an^ara ,mp*?n oa i*?i ,mymnn
b y
np’Dxis*? naa ixa
,m*?m r p n
b y
n v w i aiamy mmno’an p pa rcw mwsa n vw n in n
inai ’ i*ra
b y
np’ox isi na*?ym ’ima
b y
np’oxis .nrram ^ m o ,nvm
.o*
7
yan
b y
nmso*? *?*?mnan nxi naxan nx m m a i i t isa i t m am a Dye
b y v i y p
o ^ iy i o’ sx ,nnx naiyai nya ,D’*?yai nannn noian ixa
nna xin ma*?ya nrnan
b y
m v x n^a .xpoxp nama*? n*?s*?sxn noian
nx nym
b y
n*?ya noaa-maa yxanan ppm
1
*
7
x
1
."nmon„i "osa?an„
o^ao ,yi*ra ,oiay anaara noaanrn’a o ipw .yiaay
b y " y b b
noa m ix , ,
o^a
y
*
7
xx n^D’aar pym monn r n ,o,,xyni trxn ,nmxn ,nnoan naan
xipmV ^la’ iiaay
b y
*?nan ixannw x*?x ^ y nm -a n i ixana o^ysian ia
b y
inoia p x1? . i ’*?y onaia o^aonw nviyarcan o*
7
iy nx ^on1? ’*?aa
bD
ia
y
.xpDxp
b y
^laon inoia*? nr mpaa m v anp xmtr i*?s*?dx
ixq
?3
^ x ’ S ’ nnw sx x*?a n*?yaa ,*?na n*?i m*rw ^oaan-n’aa tinman
.mays yam ,omm *?iya / 'n na *?y„
b y
py1? nxian nana
"mK^Qn n n , 1? n p n .
a
i*?s*?sx
b y
ixana xixa*? m ’a / 'n na *?y„ nx nssixn ,nai*?yn*? nnsa
n s ’o
n y
xsaa
.( 1 9 7 8
,n " b y n
.amx *m ,imxan f ia ’pn) ,,mx*?sn n n , ,
’a’ *?y iso a ixa n n n a ’a .nrnan n*?’*?y nx v o isa om ia maran
oy n^asn .am nxya ann*? ny’ sa oxn .ia ip i ia*?na^ i*?a^ nnxanan
n*?*?iana nnsaraa *?so*? n m am r x . f u n ii*?^aa maaa *?saon a i
T»xa^ naivn*? nxa ’a naaa nn’oa naraixan oxn .naa nx n*?a x*? Vrsxa?