Page 155 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

B A R Z E L / 'm a
*?v,
147
B’xiVaa imyaa jxxi aaa nmpaa ass’ ix xapw ’a .amazon aaipa
,mosiro muiana laxy1?VaoV aaojr noaDa-maa Vnaa n*n mnxa w y
aman ’xon r^nra-n^na r s v pra .annx a^arai axwa ,m
3
ana
to ansa ,ynn nam ’Vya to naiatna my aoua to maw m ina
btiw
mrroa ,DHinm
t o
amn^a nxapV a^eaa mayr finaa nnsD axra
.’•nnrn ayn to iavp "iwaa nnoaa1? arna aaaisn to
a^iw'? anVapa m Vy mxaV Vdu aa’xm to na’a-nVna ann” nx
:cnna pra man Vaiaa to ppna n^yaa nuaana ia aw ^maana
aaym aaVaVmwaV ima asm om nx ."Vna nV’oa,/! "nnxnnyarnya,,
am1? anas annswaw na1? asian xixaV -pax naaa pnxa .aVina
nsnn ninV aaiax arroa nsw to marnpn nvmxV anarna .mVVianaa
aana ’a aiaa ,D’jaT mnxa mjaianaV ran ixana atzw nx Vy .xVDa
to aaiaaa aoiana no Vyi axwa aay ana nVViana n’*na’ answaa
a^wxaa e^oiaa *mx xm aaixV asia’x ma’ to anpn a*rya .oman Vd
maiaaa maVaoa m oona i ^xpn^a awpaa nx p i s lrx xia n#i -asoa
onarr xVs ’oio Vy oVma ^ ’Vaa-xVa aaaai oaxaa wian aaa :m
3
arVya
.Via-pyV aaiaai anVa — aipo VdV minpw
niVx-poa opm mwma ,annxi axwa p pra a^x noa "Vna nVna,^
naosa .Va’ODm xia
asm oaa
t o
innowa ow "nna Vy„a .Va’DDXj
xiai /vat maaaaa iyawa ^
03
X
3
answaa aw .aiopn axina aa lawV
awn’sw /'DDX
3
,, :aV*aa .anxu Vxx aai ama** Vxx aa anra maw
xia man .aTV ar mVsna amuaa a^aVao onwpa ’jwa ay’sia ,aV’V
Va^oaxw /n a n amoa .Vsxa aV’Va to uzjio xia ’xxm .aV’Va to uaaip
^on’ xto
iv
nua iaxy*? xxa
'1
x1? axwa iata ia’x nxi vax nx nsa
mroja ax^a1? mauan woin nwmna ipais xxia xia tx iyi .nxna nx
wanai ann arnaa) .px’aipVi n^n aDpV
pp
T
3
xia n« .naaaa minna
w isn nxoaa aaa anom wnj? ’ssn
a^ap .(nsax xia px^ipa n
nxna wion1? Da awpna maaaa yoaa .nax
nwanwa1? o’s^nm mar
.aDaai npa
a’ poy1? oai
nx oa m o x a n aanaa a’ a'Tia ‘?a, T aaa Vy i x a n a ans ioan a n a i
a ia ’ aa ar n a inaana naw x m l i p n i^ xx wsnaw 'a i .aVia odd aaa
a w i .oaa t o u p in a n w a araa w x a n aia^aa Vw im a ia .apiaa-yoiaa
^ ’ Vaaa aoina na iy 1? m aa x i oipVix f t v r v naaaa yoiaa m a ’ aa naia
o^ ioa i ’ iVa a n x n a o ^ o t to yoiaa aia^aai Vo’ T . y w ’ x n a a ’ oioa a x n a
on s oa noix n x a ^ x a n y a V a x n Vanw ^ x a w ’ - f a x oa
.1952
n w a
,aaya ia in p ’ sa v n a a m w ^ o a a a 'n n a
ipw
osio’ x *?yw o nn aa i
.waisaa aawa n xa p :
p oa ^p:a nay*? awsx n rn aa f?s ,?DX *?w nanvaa iata no ’ sn Vy
itaaaa n o a aa 'nn n x^na .V’ yV aana aaaw /aiV*? aoa n a i x , ,1? a x iw a a
oai .m m o o n x o ’ a ia nv iyaw aaw aaa ,p r a aamn ’ 3i3aya i x a n a Vw
f?9*?sx aaw aaxa ia .aa ’ s n naaa xm Vxatr’ T a x V aViaa r a awpa