Page 157 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

BA RZEL / 'r rn a "?y,
149
nnsn nnw mown nrnaa .p*rxn m'aa awjya amxin Vw atzwya xVi
nrnaa .arnaa aw nn annny nm a’sxm nx an^aran ,D”
3
DV mma an
awrn nwiVwa ,aaxy w»jyaV mmV a’aamn nVx an awVan 'Vxona^ixn
'xxm aiaman va Vnan ^is^x /a,,j? .inVir aar nx vaa *mx Va a'prnan
mna “jx .nanxa nxnw anarn Va Vw airman rai vVy ama tVsVsxw
naVim mann wyaV ma’aoa aa iVi ,no
3
a'maa yipm •'amxV nx’Va ’a
Vwa amaxn ,nVx Vw nx’Van ms’oa nnv nann nan nwVa -isian
,V?w
^V’Vi av /nanai wma /n airma wVirV mx Va mmV nvoai □’xan
.mnvrn Va nio *ry
i n n n x
*61
,mu7
bw
i n ^ n n .u
."Twaa nan /aai,, ra^aa ann: "mmae amVia,, nanxa Vw mma
/raVa *rnxn nnpaa .nrnnxn nnavrn Vw a^ryn na^xya Vyuj "nna Vy,,
naa ,Via’aa ,y’axa nwn nnpaa .-|wa”i
mw Vy aran ,nmxaV
.“Iisn axaa ia*? r ’ay nwyaV .amx
3
nx:1? laVxaw anan ’siVm Vy nV’Vyn
mmi mnnsnn Vw aya xVa ram airmaa mxiVan nmam Vw mwn
,na:ammaa mwn nviain p xV .trxamn Vw pnom ama’m ”na pVn
nuymoa ,n*ryiaa xVw nyna nrwn .mymnn Vw -p^nna iVnn pnw
aiVxnn Vw pm naa .nVa^n lana nna na*rai ranm Tana misx'xV
□na mixaw ,annnyi a^xxm ^ywa ViVaa Vy ix ,nxiwn mrnaV ’r^six
nm„a laa B^yonV a’pnx ra imanV a^xa mman ax aa .naoiw ^y
nviBT mxtzmV ix ,nanxa Vw "nmap xVVB’na„a pi ,*raa pnx Vw "sua
nxa "n
3
aep„a ix ,ana*TVia nxV Vw "yianxn nVya„a laa pson nnaa
arrxrx,, ix ,nanxo Vw "nraVx ’xiVa„a laa a’an ywnnV ix ,nnV saia
ixnp’ nwVan p miaa .mxnma amoa mwn ^V’a mnnx nxa " w p
nnpaa .mna nVan /ivsn naaa nna aiVan maxV ,D”a,'Bx:ip :nVx mrna
nVam wyaw aipaa .mnaia xm mnan nanVan ix nxiwn mma Vw
nmim mVananV nnaa awawai □,,Dwn
3
D’Tinm mawai nanVan ’ywis Vw
nnnn ix mwn Vw ,noian ,pmn mauV nva^axaipn nntssn na^an Vy
.nmxsnm
inrsaw ^aaan-n’a ma’Vya nnna xm imwnnnnw /'nna Vy„a p xV
manaw ,nnaw ix nnx^a nnyo a^ann poixa n^xn: iV’xa /na^a pm
xpnn .nyw nna na a^xin nxi anx^Va oy □,,a’'Vwa lainaw a^Doxm
lipmV nosa ,nmanaw anVm aa xm ,D”Vann yiap ,aViaa ynsn ,nam
anain ’siVm .inVirV nmwa x^anV rx ,mVw mmV pia nxi laxa
ny^apV naiwxn mnam Vw maa pn Dm iwan a^yain laa nV’snmmaa
/a ’axaip xVi ’axis ivax Vya nrnan mm ’
3
wVa naiaa .amniwan mnr
nxi„ :V"m maiaa .nmwpnV nns wawV nnVia^a nwVn ia nVann maxV
D'nwy maspim
Tan
.“iwaa nwmV nna iV nns nnx :irm*r ,"iV nns
,Vyi:a xVi nmsa nrnan Vw irrax .nwn nyw Vya: xV ax nannnV an
aa