Page 265 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

MILLER/AMERICAN HEBREW BOOKS
257
.nosn an *ra»a mpoioi o"m nvaioa om xm nnyn :nuan nm K
iqd
/ay
374
y"m ’pVn nyanx Vy mawnn ’pVna ’«pVv pVn jw p ^ n pn iK -isjo
'VnD3 .naa ’Vno3 nyw m v .xp3yxnxn T'ax omxn nm / nm na*r
274
.3"um ,anya3y*TVxa nnn jpVpna .mxpVy m voxVsn
vr
ax p n
/ay
a"-,
j
x"3-3"m mam naxav mprnnm nnn n a i i-pnv nji?3K ymp
.a"3m /pVpna .Vxntr naiax
Y 'anna
ixosVxn
rnim / nV’aa naoai Wnn nxnp i ’raya om xm D’ttnrn: ]n n n x “iqo
/ay
288
.a"3mr ,anya3ynyV / :*nxvip, ,V .anyasynyV V’m n
.a"am ,rVpna .nsai fan maVn :nmaan noo .nos r #y :Dina n^K
.a"am , .n .3 , n n ix’ar .ViVx mmV :tzmp n n x uipV»
an i’s oVia Vyi p a y n n a trims oyi yiaip’sx vim s ay :nDQ
bv
m a n
227
.1992 a"am ,nxs :Vxv nnp .Vnyow mm Vxnor / m yw ’ did
.o’as ao” .man n n s — /ay
man nmarc nso — Vxntr mViao = o^nn nso rn^nnaa a n a o nyanK
.mron nso Vy mnan ro^n mpa nso — naso Tay :x’Vya nmav s"y
— oip’V nsoma — . p m ’V v x ^xnaw / matznv mpV = Vvxn nso
.’ .v :rVpna .nyVrns nor maw naa v,y vmiVim nanan nmna
.1
*paa 'ns 4
.1992
a"am ,nyVrns
onaa Vxmip’ / nrnan msVn ^"ix nny inVw Vy inra^ d w k nao
.1992 y 'am /ixaopxn .a .a :.•> .a /oaxa .ixaopxn nor oiVv p Viaya
D’aiv o’a’ayi o"tzn Y'ann Vy ona*r oip’V:iwxn pVn in-rnnau/ nK nao
manyi msox / p m ’V a’V nnx nrrVm
pVn . p m ’V a’V nnx /
,ixanya rpVpna .nyVVya nn oiVv v/y moai ansa .ixanya mxa oina
/ay 267
.1991
,na*m naw
nVa’Vx / nn maV in s onoaip .nosw n s / nraio m x ’a ^ayn p iK
.1992 ^no’ona’aix na’v v/yv nnxv Vxa’a pp :pnv va .noav
p x sDin Vx ly^an nvx Vxnv ’VnaV D’Vnan ov tD^nn my-iK iq d
xiaa oy
,dt
Vy nannav
anso
na^m ^nnnVin :xpnax nmnn
.1992 a"am ,p x n v
.i
:rVpna .p x iw nya an / xnanx
onnax apy’ nvx / n^xna noo Vy o’cnm am mmna mxna :*7^Kn iq d
onx :pVpna .maipa 'xna nsmna mn oiot — .pVaiVa opaaVp
/ay 88 .rram ,anyaaynVxa
mana v n ’si ,max ’pns ^ n ^m
i'w
,noQ Vv man Vy rnnnaK1? nu/K
.a"am /pVpna .’Vianoais onnax / ovai Vo
maivxnn n a ia mnxm mnyn .nvaio m x n :DmnK iK a *iqd
.pnxo '’y v onnax n x a / o^aiv o^a’aya pp’ta /o,'va ,iyia iD’annxm
/ay 477 .[1991] x"avn .n .a ,nxnpyV
onnax npn oai iann nvx / pnx n n — onnax n n riDD
bvt
m a n