Page 267 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

MILLER / AMERICAN HEBREW BOOKS
259
omax ,iya iV xanr Vxpur o^n v/y nxV x r .. .amp nnaa vVx nV
3
i
/ay 768 .a"3trn ,ianV nna*r :Vxv nnp .p’Va m
amax Vxiar nxa / o"irai D’nmaa V'tn n a i Vy m n ^Kiun n a i nso
.a"3ttn .aiyaiVxa / ,.•»
.3
,rVpna .iyanp xax
naia -no .d’Vbtit main Vy paaiV nVsn ry 'am n1? namn^ u n n
/ay
57
.a"3trm .pxiiw .p .•» ,.■» .
3
/pVpna .rxitf3 Vff maia .pTan
Vy onnaia d ^ itd .mna nawa ^pos oy .nos V’V no :m n a man
... nnnn Vy crn fan vVx mVai ... o^imnxm D^iwxin ’Vma owon
*p
7
v/y py3i opiV / nio o' n y ip i ansa nx’y Vy o^cma DipV’ oai
/ay
208
,20
,.•>
.3
,rVpna .paips’a pn
ia nwa na-ia mnx t x p i nrx nxmn -iso xim :n a n man D iujip
pnr siV -lanan pa nnym maipa nxia rVy iDonnsi aVxmna may
/ay
113
.a"3^n
.3
/»03xa .iVxmna
xy’xa xaai / xap xaa ninooa Vy D’xVs3 o ^m n Wia
-.nuj'nb
na^n iq d
,ii3xa ,
1
x
1
a
.qor p itV x nwa .T a n rn t t y"ff Vyi mawai
.a"3wn .■»
.3
o"aain no’tf 9"y i n n n maVai n ^ a *3’3ya
:Kn
•'wrb
Kna^n DiDJip
.3
,rVpna .iyVyn iVn amax nov v/y nxV xxv .onVa maVna
/ay 84 .a"3wn
lsioai ;aio Dvi nap nnnn
,^93
mp's nnya oip^V W n :nna ■>miqd
pnx v,y inoai opiVa ...o^a in ’Vnia ison Vy ninan vVx nnV3
/ay
99
.a"3tzm
.3
,rVpna .asmVxa nVn T ia
T»xitr3 ’3’3ya
D m x m
D’tznrn Wia .rxi^3 T3y Vy ■otto w iqd
o ils oiD3ip vVx mV3i iomnm n^an aV nna^V nnnoa nm a ya&n
.tjyaxo D^n Vxity n n a / vo itx nrnaa lT'tzwV ia iy r*3ya n^n
/ay
70
,3
.a"3ffn
.3
/pVpna
,
1
’Vpna .p ia in pan axt nxa
/
mynrcn am
nnrn X3,3ya
:cpty>
aKT
iq d
/ay 448
.3
,xTnpo
lia’w .pxiasxV m nxa
/
n3tzn nyiai nnnn Vy n n yna t
iq d
/ay
31
,218
.a"3um .iy*r3Xia .x
^anaa ...maVn ’cnrm
T)"w
naia n rw :m in ’ ^K’m p 1’ p i a t iq d
/ay [
61
]
93
.a"3trn .■»
.3
,rVpna .oxia pDn nnn’ Vx’mp'
h t i t Vxm’ v/y p y3 i opV3 / nVrax maVn n x ’p rD ^ n p p ia r iq d
/ay
75
.a"3wn ^ ’ain’V ox pp /
3
,rVpna . ly ’sxs
ixaoia axr Vxny v ,y no3 i opV3 / ronvn ido :f|Dan ^an DiDJip
/ay
307
.a'^trn ,owxp3ia iryVx on3a na’ty .*
.3
,rVpna . ( t ,->)
irm’s ^Vy mV3i r ^ i m x '^ inan oy x3Vt
w v
oid*t tnann n aon
Vxiaw pnx p apy^ mopV . . . nVx Vd / . .
.137
ircs . . .pnx ’apy
/ay
134
,71
.1992
.3
,rVpna .Vn’ii
...o ,,,n nnx
y"w Vy
om i'a i o^n 'n msoim mnan rD^iv ^n
iq d