Page 268 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

/pVpna .ianan nnVw nsoin tanna osn .oa’io xpVyarc Vxiarc nxa /
/ay 78 ,243 ,6 ,1992 . x r o tw r n n a mxsn nnoia .3
nx m non l x r ircx / nmayn m n nnn n a i xim n n m n n
iqd
Vnxp apy Vxiarc maVn nxa / man ’Va orca iu r a oy .trmDV” 3&
.irntVan o"an ,.’ .3 /pVpna .onyian oimip isioa vVx mV3i .pan
/ay 8i ,[8] .a"3izm
,pVpna .-rVxa ntra Vxiatr ’n ia ’n / p"mna onan n’ttrrrn :n » i *
t
>oiwnp
/ay 64 .a"3in .* .3
nnp .□**ia*7t)*,,’DVxv nxa / . . . m i ’un mnarcn mo xim :n m s •’E1 “n o
/ay
121
.a"3tzm .nan1? nnai #torr
m a ix p"a p"sa lyatrutf o " n s p*ra onam o’n m :naun
DiD3ip
.3 ,’Vxn unoo .o’tmpn l^pia m«rn nao vVx mV3i . . . anairVpna
/ay 96 .nyity yarca man
xs’ .iiVnx omax nan / inox nV’aa Vy p i t s xim rD’n^K
vvp
iq d
/ay 27 ,95 .1992 .3 /pVpna .pxtr ’as om v,y nxV
’nop1? nVx Vo / i a i itrs b tits i pnx npy w i ts oy :*pa
*>am a n
/ay 324
.3
,pVpna .Vnyn Vxiaw apy i" a pnx p apy
s^ana omax nxa
/
. . . onami o^xVas D’&nm iaiy3 :nattf n a a iq d
,aiya3yrVxa omx .* .3 ,rVpna .Txa p n r ,’nmoi mpnyn nVx Va
/ay 176 .a"3in
ntrmp naaa / nanrnn max Vy pny iV mpVa om xn :mmu7 ‘>uip,7
/ay x iv ,
202
-
180
,165 .1992 . n n p .3 ,pVpna .ponxnrc Vi3ya on3a
.aiya3yiVxa omx ,.* .3 ,rVpna .maiwm mVxrc / p i u a i m •’E iq d
/ay 48 ,160 .a"3^n
.pis p a Vxiaw nan / p a nn3a isoa yiwxin pVnn xim :mY72 u iq d
/ay
208
.a"3in / p n
x
.n
,/»
.3 /pVpna
,’iVn p n r m a Vw mnn nioai .maxoVx *iov :cpr> nnQ n ”iu; iq d
/ay 88 ,330 .x"3ffn ,-jxia .•» :ii3ia .a"n p*r a n
oai ,y"&noi o"&n nvaioa nnym ,o*»Vie3Vd ^ t tn r n :n“»an n irQ iq d
.x"3wn ,r"a :pVpna .oxaixa isoaa OD73 .pxrVon Vxprm n s / maiurn
/ay 443 ,401
.iixnx3 p n r naa / rmmo a"w o’piD nyaixa n^Qa Vy
nQ iq d
376 .moawn .rxi^3V trim . r x pis :x pVn .x"3trn ,-jxia / : i i
3
ia
/ay
Vxity / onyiaai onna n3trn mnatrV Dn’ssn VdVo’trnm -.na
w
nQ iq d
/ay 78
,122
.a"3ttn ,f"a :rVpna /taVx apy
,Vxnt33xa .pny^opxaa ,iaxVtr a"’ ’"naa / ni’no m xm n"iw tn^n ^ j q
.a"3trn
,*T»Vp*»n .nos V
b
^man Vy maxai naVna nnxm nnyn nynn ^piQ
iqd
/ay 183 .a"3wn
260
JEWISH BOOK ANNUAL