Page 270 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

.y'wn
/p^pna .ins*» .n apy* paa nyiawn ’sa / onyian Vy /p’rpna
/ay 108
.an is’m o’ayo ronpa oy :U"m ump
m “u ■unjtti **in "ny>p
/oy 43 ,46 .3"3^n ,n"np :r^pna
maVn ,o”n nnx pVn :]pm T'imK
irobn nr»p nso
/ay 19 ,124 .uraan ana’o ,narc
.’psnDD’a ’iV v,y opiVi nmo / iptn Y'lanx y"w ’pos oy y"w n^pp
/a y 16 ,438 .a"3rcn ,nnp n ^ p n a
TV pn a .Vxtraxn m nm a x / m so in oy nm r r Vip tznns ay n ^ n n ~
iejd
/ay (14) 404 .a"3tfn ,msi mnsa
Vxnrc’ ’anjaV B’m n nmpa ^ tm n s i o’ayo trip*?’ :n*7D •’tnunp 0“iu:np
.nVysrna n:n
yni
v,y opiVa / a"n vwrrpi nsma
&nm
trwaa
/ay 46 .a"ron /rVysrna .n .a rpVpna
^Vpina .vnnVm ay ttrrn nrro .xrop apy* / n"ny :urrnn ■’jy p i p
,a"jffn
.a"3trn /pVpna .r ^ s ,>? s"Jn / nos pnp arms ay noa *7U7m an
.a"
3
rcn ^ p n a .onay o^n / ny onV ,nos pnp «nns ay noa
bw
m an
iw'm
nwa pnx / V"tn ’tznnai mxnpa mxaa nnnn Vy :D*ci trip nso
tzrxnn jiiawm mVxrc iso .’nnso ntrx nnn ’ttnrn :«r*nn msoin
/ay 176 .a#/aiwi ,anya:iynVxa omx rr^pna .n v pp*x pnr /
,x"anna n^pina .ixnynyV .x / n:ax wxn o t t s ay noD
m an
.a"aipn
n’a nsoa .iran mnVw [1933] a"xnn woxpaia nya nnnn pnmatp tw o
ybpt’ .nnxsn ’ax pnx n’a .naVrc rrnsx naxa .om i ny naxa :naVrc
/ay
70
.a":wnn ,Vypjyns nor nxa :oyVya:x oiV .ano^x
.x'wn
,
1
’Vpna .prna a"’x / nos Vtr man Vy :>ao m m an
.a":ttn ,o’soya .oxVarna ansx / .i pVn ^nDK rnnrn nnu /
/ay 472 .x"3tfn ,“|xna .■»:nna .’iVn pnr / p i n n n"ny
or 40 na:a nnxism trs:n ’xiVnn nxaV o’pns 40 ia :Man nK iai idd
naxa Vy D’ttnn .dv Vaa pis nnx Va noV’v a"nv ny ViVx n'no
,nynxp ’sxp ,r^pna .aitfojyoynpn o"o pnVx na n’xa rana / V'tri
/ay 44 ,96 .x"3tfn
,liooiao p’s^aiVio ’iVn r #n myw / ama myiav rDma/u; m n ^ n
.a'^vn ,.n .3 / o ’o lvav .laa’n ’"xn v,y
,oipa ,nana nynxp ’sxp Vsx losnw mx’xon np ’ nn a on n ^ u n
.a"jwn ,nynxp ’sxp n’Vpma .onso
1292
-Q oisnn navi
xn’mxn ’^nn pya xa’V nso :nyn nnv Vy oniTa
*7iKU7 nao
nnn n’Vpna ^naoax’V’n .*ixna Vixv / o"trn nraio naa Vy n x ’aa
/ay 276
,216
.a'^vn ,mx
na’a'o ^ n r r ,
0
’Ta'n /o,,tnn’,s ,omxva :m in n
by
mun iku; idd
262
JEWISH BOOK ANNUAL