Page 273 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

MILLER / AMERICAN HEBREW BOOKS
265
.’
.3 ,i*i3ia .rrms pan ’xion / mawrn mVxtr n o n rrnn -
iqd
/a» 398 ,30 .3"ffn ,-|K"l3
/ x"3trn-x"’cm mtrn nyiaV a”VVa o’anaa :-|
bn
nruK ,nm n m i n
/ i a '3
.x 'm
n ,T»*7pi-i3 .irtnixavVa Y'laTKna
/ay 283
.y 'w n
,m s i mnsa :rVpna .^m m u ; rmnn
-
iqd
.rrvi omax apy’ / mo’yn Vy ma’n
:tmQiD
K-ipm
DnQiD
pp^n
-
iqd
/a y
578
.x"
3
trn ,nxna .’ : n
3
ia
,nnxm nn yn ,nm pa ay oVwn nnsn m i s maVn :’pm-i*»i7 pp^n -iqd
3
.ma .oiVtr vaa maitrm mVxtr .nnsn nxna Dtra D’ triTVi o’mx’ a
(
3
) ,11 ,(2) ,122 , 1 0 'x pVn .a"
3
ntr ,o” n
.3
.tr : i ’Vpna .msoin oy
/a y
n m a i maVn ’ poo :aVtrn I ’ ainn ’ am y maVn nanya :p a i-p y pp^n -iqd
T>
3
a xnp
3
n mx’ a .an nn x i o’
3
itrx-i ,i’Va •»Ktm
3
i y"i®n na*r ’ "sy o’ sh
.tr n ’Vpna .0” n V"ao na oiVtr nxa o’ a n y i onmaa ,o’ diox / oiVtr
,1’ am y rip’n nsoa " ’ tr’Vtr,, pVn xnpj 'a pVn) /-id 'a .rratrn ,0m .3
.(ra inn ’ am y maVn Vtr ’
3
trn pVnn Kim
.o’Ton iitrVai o’ aan iitrVa noian “p i Vy n n n ’ t r im :tpT> m K Q n -iqd
/a y 188 .a"
3
trn ,ny
3
” V .’ i i ’Vpna .ntzrm nxxm .o"trn ’DipV
ro-ixntr a” n -moaVx / ’ "aa ,o"trn n i’n o i mnaoa Vy tD^n m KQ n
. x ' m n
,rVpna .psxnxnu r #ax
,DDyn ytrim p pnx’ ntra inarV
:pnT> n m
m K Q n p - ia r -iqd
,124 .a"
3
trnn ,tro’ i ix a i ’V -ii
3
-»n nno ia m an p i v n
’ 13
.1920-1992
/a y 142 ,(19)
nsatr n r x a
9
"y Vinn ’ a’V mV’ snn Va .n s o noi
3
rprum1? rfrQn “in o
564
/ x “ina .a"
3
trn ,ronxntr .V .x : i ’Vpna .fonxntr VayV n r x /
/a y
ny iD o” n on-i
3
x / n s o noi
3
,3x3 nytrnV mV’ sm ma’ p
:nm b
rr^Qn
/a y 500 ,26 .x"
3
trn ,nnoa : i’Vpna .-rVxa omax i
.a"
3
trn ,pVpna .*r»n
/ maxi my VaV tr’ tr m ’ latm tm ^npn n u p n
/ p n a” n : rV pn a .xpx-ip p " n x n a’V n n x / ’ ax p x — n a iw n m p n
/a y
36
,10
.1992
maVn a"aann n a n n n ’ pni o’
3
i ’ y ,0’ t r rm ,om x ’ a :K“itj/ ru p n “iqd
.nnxnoi
3
i nVsnn moa nnxm ,nnyn :o” nn y n Tip’n "iso .nV’ ya
manaa Vtra
3
n a*rxnV nVyan o*rx r a Q’ pVnan o’
3
3
yn :o*rxn iipn nso
/a y 106 ,59 ,168 .a"
3
trn ,p’
3
Vxptr n ’Vpna .nyVitroVx x n y /
^ ''trn Vya no’ trV mxa v 'n n n i ’
3
a n o iya i trnaa :m y n r ' n n iq d
otrn mxa p"noa mxan nm pa ,ni
3
’ nn Vyaa mxa v n n n Va ’ trntr
fonn Vya / nm p r a mxan nxpn mxan nso .nytnma -jna nxa /
/a y
84
,170 .a"
3
twi ,roistr m : i ’Vpna .0” n