Page 283 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

BAKER / YIDDISH BOOKS
275
y w t a n
RELIGION
&V»Kty:isnrx ,Bwmam a’«;n ep# V'rn ps TyjrV^xnyn ;minn '
v ik
nynrp nxs ,V"m nmax px D^*n?s
px 'Vaa m»Vn ps
,T5
-pa .y'twi'n-T'wn'n ,Vxn’ n n paa ,a’Vtznv .wan n x s P«
/OlV’X
px ,nn3n pyarc
pn p it pjt
ps
/pm
Vx'Vaa
pn
.5
:oVxnrx
•an
.T6
.naan pyaw
pn
inn
p_?T
px ,naan Vx’Vaa
pn p it
p_n
•nor p xayy
. . .m s a j" n n epx in
vs
x
;nmn nna nso .nbiiyn apy* ,“Toyama
,nnoy nxnn ^pVpna] .anso yrV 'n n ps p'Vpy: it>»xnx
/n
1029
.na
2
.1992
a"jtfn
ps p^:yay‘?nya,*KnxVa^sxp ;Vxnn mma? s'y: ,*iV»n mn .u ,to»vt
px a:nttny px x n : px a;:ynay: anyn ay m ,Vxnn nVan mn
orjcny px ooxsns ^ ’VuriT .onnnyx .n DxyTy}nya,x .V"rn 'trnna
/oiV’x
/tt
282
.o"atfn'n ,raipsm / yaxjonx-nasn in n
yrV 'n n ps iaxt? n px — xni:»n»n xVxa . u t tw m , tp n
/oVrx
/tt
190
.a"jwn ,[nynp>o-n3] .annx
-pn pa im nyo rx ,yrxnpix p y yr_n x ps p a r a ’-ntpxa
.onnn nyvnpo
px ysxnaxn pyV axn ps lyjrV^xnin pan nys'Vninrxn nyn
,y"n nyVnnyr yp'naVw nn nnp px pnx am ps isxtr axn
jr'man nso nxxmV paa inn pmonnx px oyanxxa ,[pVjrna]
.pynonxs /onVx /tt
352
.1992
— y'jtrn ,Vnynt nnV
.nyjy’V pan pxs ;yooxrn nynron x pyn
,pVj?na] .nn** nans px natr mxa ps manx ix ;m »n mar*
/oiV'x ,198'128 'tt
.]"&n
^wnyonyn^no
•ixomx’:^ Vnaya-ama n ann ps anaxa n ps p^Vpyjisx
;nai:nV ia Va ,y«nm nj nsa .owsnm
b x v
yiM p j ‘T’Kn ,k“u>6
. ..aia an ayn tr» piranxs rx axn ayVx ps jjiVbxt yann x
X'mn
,X73V V'ao yo3 in: vxa .pVpna .aVx px ::n nxs &::” xy:i
/TT [20] ,523 .1992
/lyV'Dffs ysmp
,pyia^
mnmynn ,nyonyn Vnys
,nivaT„
."iVoa urnn ps pz^yyim px ,oynx m s n ,yos 'tm ynnxoon
nnoia ,
0
’Vbtit /n ViVn nynx 'n nmp .(B'Vmm) pnx nnVin nnaia
/oiV'x
/
tt
[32] .[1993] —
y'awn ,pnx nnVm
px oVxotm pz^nnn x naioV yspx-oVya x oyarnya nwxna
.D’VtflV
'trnn» 's Vy apiV» .. .nasV anyion nsix .opsnm , a n *rn
,w'b'fr''n
,[pVj?na] .tt^mx p^Va
v"'i
o^tryan n^Vn nsaa i nmnn ,»trns»i
/TT229
.a"3ffn
.nos ps o’jinaa px o t t
. . .n n p px pns ayn ps e^pj-'V'n px a^pann: n .‘t u e nm n
/oiV’x ^"atrn'n /Vnsa naT paa /o,Virn'»