Page 297 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

r
’3ns ’s-Vy msna n*nnn ,ntznn no’ mvma :inan sirfrna nuopTa
^V’xna ntrois’nx :irn a i — .p3 ama ry-ra *piyi mna / o yn y
.1992
a"3tzm
,'X3is aix -ins, ’s-Vy xipan non ro'ositp nso .ytznm “iso ['
x
*pa]
,y 'aV i /p,/n / " tm riru rr rsn oy D,,,'3a,n t ’ana *s-Vy inav o m n
••ana ao’a ’s-Vy ’soa p x n o r n ,’axioa j p y r n ,x ip nov
n
nnynV m aipa-’x ia i m — 'n n o a n y»y, ay .D ^ ra n -w t o r n
/a y
100
,180
.m n a n nna 'm a n , nmnaV ’VVs x isai nno an
n n y n
/
n rn rn ^snaa a n a x a nsiox : iK » n a w i n
n-fr ta rn “iqd
.('ay 848)
'-id
2 . a 'w n n ,iia*Tpx itrVunT — . i tp x n s nt?a
.p an t t t ois*rV K^an ?xmV x"a - -piyn / bKinu; l a o a t r a n y
,p a n D” n Vxsi nxxm ay i r to n T a y'anV ’aViyn ra-ian ra’t o m
n to a a n m n m aa T'^na yryn n n n a i )
.('ay
554
)
'-id
2
.3":tzm
.flim rp TTT
ma’ana nrrm mma mVxw :x ip i /p ri -ps Vxrc .nnK nn^nba
/ay 398
.1992
3"awn ,-ra*ra :[?trto iT ] — .yiatrn nvtinss
/ yi3tz?n nrtmsV nnn ’pisi mavsn :nmnn Vy :” n I ’aia .o^n ,o*n!)
/ '’ana
t „
lisa :3nx~Vn — .ons iVn laaror amax p o^n nxa
/ay -jtzm .a"j«m
VaV mxtria nya-ix ,yi3trn nvtmsV nVapi
]wb
naVm navna ’pns
man a’aysi / "tn to itrins xm Wa i*na axxia nnpaw ,nmo
onxiaa antra ,axisa V"inan to vmm yi ana o’jmtrai anVitpa
,-ianan
*r
Vy D'Emsa!
.nnnatr mamsn n n rn nana ivy :naam tznpa .^Kiun ^nup
i"w n ,nnayn ncois'rixn ,onxa V"’ c ry anson nxxm iD’toim
.(ns tzro to mo^a xnpan ipnV anso nno) — /ay
247
.1992
n a y ttottrtai m ^n
^ua^n
,nm
)a
nntpxin aysa V"v / maVn np’ya amxn rDnp’yn iso
.nnbu; ,i:pk
mnnsai omxn ,nnyn ,mmpa nrx ay oViya rm v-sns ima
.1992
a"3trn
,pip
am
ioia ja’to in — inaaV:xp ytznmmxa n^Vy
.(onnnxi a^itrxi nxxmV liaan ’aiois) — .['ay xan .litrxi iia ]
,maitrm mVxtr v is v,n :nnnn nxnp maVn :nnnn i n
.’>an?a
Hii’xa iaiy: / mmo mmaiai nnnn nxnp T^ya ntryaV naVn
161 .a"3tpn
^ ’Vtrn’ — .nnpaVx nor n>Vy mnnsai nnyn ,mxiaa
/ay
^V’X 'ia no’Diamx :p-nai — .naVnn mVtrVntrna o y is / i pnY» ,n‘n
/ay 417
.1992
a"3tzm
:a,Vtni,»— .I’VaiVa V"pixr pan pns ’a i nsoV oVtrn nnsan .D^n ^■•n
.2-3 na
3
.a"3t?n ,trm 'n
GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS FROM ISRAEL
289