Page 301 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS FROM ISRAEL
293
— .nanp nrca rcmn a n n / nsprcn n a i / ib n n n c p r ,p‘>'Y,»a i,7iD
npVnan ,maViyn mavxn nmnonn rVrc na^Vx m n so lO’Vrcm
/ay 258
.1992
a"arcn ,nVi:a □’’m n mamVi -pamV
V iv s xnrc m lixan Vrc n m n om v i d ixaanrr xmVrc .priK /porno
:pnv~P3 ,d’Votv — .a"mxa nnn Vrc nViy o’pa ,V"*t 'pmVna
/ay 526 ,TB .1992 ,D'mVs
.mnnsai nvsnirVan nnyn Wis
/ Vamp’ v a x Vrc naiV onaxa paip tu/aan t|rr>m D m n num p
nnVmV nrc pVt tana :D’Vrciv — / p r a i v y n x i nsa w w nanya
/ay
312
.1992
y'urcn /Vx*irc,)
nVxrca mmoom maum nvarsn nnay Vrc narn nyn’ rcns paipn
.Vx-irc’ nnVinai Vx-ity nmpaa iVannrc ’ss ,rcsan nnrn omn nrcnp
oy m n v p n nxxm :Y'an rc’x Vrc om s ’o lonma am s ’o .apy> ,"UTp
a,rarcn ,Va“ia :D’Vrciv — .Vxaa vVt* nxa / mnnsai nnyn ,xiaa
/ay
1992
mrcaann nsipna n-iainrc n v r Vrc mnnsai nnyn oy msna mrrna
p /'^ysaxn v ' la ix , , ,*iyan n Vrc pnaia vaVn m-Vy T'an nyian
.nsnann 70” a ,nxVa pVt nxnrc n
m o ’ m m nan iD’arc maVa Viy nVapi Vx-irc’ yarc nso .apj7*>
’n x Vy tovb onrc maVa Viy nVapi Vxnrc’ yarc Vrc mnan *rpai
/ay 463 .a"arcn /p’Vp
lO’Vrcm — .rc*np rs
max-Vn — /iV axr :naipn / onarn nnaa n n v i o n m .apy1 /a n
.daaaT ny*T n so ) — /ay 303
.1992
,
0
’Vyis nn so
DT’Vp'm mars ^vmrca iDmn’n nanai nVnan rpn .“innnK /pr»nn
nnso ) /ay
399
.1993
a"arcn /m y oy max-Vn — .Vx-ircn m
.(173 jD’pSX
vrcya mxVsai vnnVin -ism ia nK innm nbwrr •>"“iKn •’nau; nao
iaa*i . . .Vx-irc* Vs Vrc pn xvai rcnp onVxn rc’x Vrc rmarcrn v a n
,opVa / . . .ipina noiaa mxiaai naVrcia mrrna — /narcx xmV pnr
,mVrc nanx iD’Vrciv — .Wn nrca apy^. . .Vrc . . .immana n o r "pya
.(1
nso ;V"t vnxn nnaV onyrci maipn) — /ay rsp .x"arcn
maixVm nm n nm nn narcnaa i n m s n s :rc-rna na^rcn
,“pn\tf
/ay 306
.1991
/paipx iD’Vrciv — .
20
-n nxaa
omVix’nm D’sioiV’sn p nas Vrc nm n Dnnn Vy onpna nsiox
.
2
o n nxaa m s ivxn nm nn mana m r a D’mpan n n n n
a"arcn /rpy :anx-Vn — /rc^x oaa :mnm oyn p mnV .“itv^ k , t w
/ay
112
.1992
/n n a n ’oorVnn m n n nysim m m n ’x ia nnnn .apy* ^■’au;
.(168
jo’psx nnso ) — /ay 561
.1992
a"3rcn ,7aiy oy :anx'Vn
nsipna nnysin rxa — nvaVn Via nnn’ — maann nnan nnVm
nrc ra rcas’an nnVina mairc mann nana .la’a’V iy i n’oonVnn