Page 302 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

nm nn mannn Vrc nm oona mo1’ nvya Vy manax n:ara nnannn
.irnvmV
,lpirc •.a’x-Vm o’Vrcim — .mans nrnrV onrca :rcsr mn
.tpv
,“iD3U7
/ay
320
.1992
a"3rcn
,
1
am mVxrca mVVsn nnna a’poiyn nosrc *iov naxaa nnaa
.pinnn nnran nvianna ivy ’pnsi nnn1
liarmai m w n u m a , r 6 i jn
rcmn Vxsn n"in p lircarc ann pxan rcims oy :bmun m ^ a n h t d
/ay ropn ,36
.1992
a"3rcn ,pip ann *TOia ^Vrcim — .V"xt
mym :anx~Vn — .onan ann Vy :yinaao .b iona , (’poattnw)
iw j
/ay
307
,1992
,*ran n s o ,mrnnx
p a , w m nxr oyi mmoa oana mams ,Vxnrc^ nn Vy moa 44
.Vxnrc’ Vrc nmnn mn nViy
n i ’a oy oViyn Vaa Din-nat mmV :yoi:iVi maV :nsVns onat .m i n ’ / i b
301
,oa
.1992
a":rcn ,oa p ixn imVrcim — .man mVi ’yrai msVn
/ay
n n s o r t ip m n n s o
:nn sy ninso
nna / om so nnaa :nnayn nn soa nnyn :Dn:mnn triruyan m bm n
192
.1992
a"arcn ,innnm a t :anx~Vn — .nry p nnx ,xiaa mom
.(oyV umnso nnaa) — /ay
:[p-nan] — .nan pn ,narmnnxi nany / omrcn Vs .nn iaK ,pn y» -p
nnson) (nxnp p n n so ) — /ay
116
.1992
a"3rcn /mixan rmpn
.([3]
1992
nvrcV nrcnnn
’ii’Va ,nnayn nmrca ononnnan mrcxna ,p n r -p onnax mrc
.nan pn nxa in m n v n Vy na rnnn x
,p’Vxn *roia :o’Vrcim — mma p xiaa mom -py / omrc .nm n1’ ,m p
/na
3
.1992
a"arcn
•linn p nxa msnavVam npna-xiaa Wia
— .oxnn: ir x -p m’xi "py / anrn mna nnayn nvrcn m a o nmu;
/ay
124
.1992
a"3rcn ,anya nn so :anx*Vn
Vrc ommrca narra nnsoa nnayn nmrcn Vrc namaa nnaa,,
naxiyai nmixa ,o w i3 ’s-Vy nany ,antn mn na onmrca nrcy-nyanx
ir x -p pxn Vrc nmina narcna naxVa ^ p n y m-nna nxnrcna
."oxnm
294
JEWISH BOOK ANNUAL