Page 303 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS FROM ISRAEL
295
jimsDH ipn
xiaa nvx i op’V / in*vx’ Vy nnp ’a nann maa jnau c i jnriK
240
.1992
,-rmxan f ia ’pn :[irna"i] — .p r o w Vxr .n’s w V a ’ai
.(nnsoa ns) — /ay
.n’snvVa’ai roaa nvVa naixn lim x Vrc m v x ’ Vy onaxa nsiox
lxann Vyi ,D,Visn ixann Vy moa ircy :nrVis nsircs oyn .
ciot
» ,p iK
159 .1992 a"wn ,7m nvxV iwxn — .mVx-ircn n-ns’oa ’x’rxn
/ay
.o’Dm-msnya — im y ,-ina ^•’Vx'a :anxw m ananx m .n^n ,*i*o
/ay 396 .1992 a":rcn /m y ay :a’ax'Vn
T»a a’omn ms-iya Vy .rn y i m a ^ ’Vroa ra anrcprrnrcp Vy
.nnayn nnson Vrc "pinn may nrciVrc
— .iprc i w u nanya / nmVimx :n-np’an ’xm mroV m w rp^ioa
/ay 550 .1992 37/w n ^ ’Vroa loia iB’Vrciv — .nan-na
.2
nna
nxa 'iaViB
/1
'nxa na, onana
]vv
:mm pvan :isVia na .nrroK ,p b a
,noa) — /ay
153
.[
1992
] /rmxan p a ’pn :n r nan] — .yrcim .a .x
.(ivy ,*ipna
rta^ax-Vn] — .rmxn nwya mVxnrc’ nn so :omarc . |m i K , i o m a
/ay
252
.1992
,Vxnrc’a nnayn onsion m ux
"ip’ya /pmxn -nrcyn Vrc mVxnrcm nnsoa moVia m v r a iv*t
.n n s ’on omna
:[a’ax-Vn] — .nnso i nirn ,iwV Vy moa nvyi xrca .om aK / n u n
/ay
219
.1992
v'jrcn ,oym x
a"wn ,Vx~ma nn so :Vx*ma — .mVxnrcm lvVsn nn so rnV’Vy .bbn
/ay
170
.1992
nrca ,ny oiay ,yrcim a"x Vrc nrnnnn amm vx ,>oy m ana -ison
/txa om ,nam Vxnrc*> ,xjma p ’xn x /Vrc v x a ,*na pnx ,varc
mnnson nV’Vyn nx r x a nanan .nan rana i rciarc inax ,np yrcim
.nsVim napun ,rcixmi rrVan nV’Vy nx “insai
.Vimaa p x naVrc n n v x ’a -ipna nvy :omt>xi amins amims .mu; ,y"a
/ay
342
.1992
a"wn ,pip am *roia lO’Vrcim
Vixrc Vrc -ns’on nnaxV : r w o
*113
nnan :mxn ’poaimnrco / t o o , t i t »
nxna) — /ay
202
.1992
a"wn ,o iv s s max-Vn — /poaimnrco
.(aipa
rrcxn mma .mxaxyn nanVa nmrca onvy :pnwn nxn Via . p prros
nconanixn :a’ax-Vn — .prcnp nrcja nxa o’a w n mmVa /
/ay
399
.1992
/ma :a’Vrcim ?nmnsn
/sVn 7x /porVrc 'x ,na r"u x"x /annVx '3 Vrc onmrca anvy
.annxi 'may '■» ,m i 'n
an so nxxm :o*»Vrciv — .maaVn mwV maaVn mama .pnK / p o i ’n
/ay
307
.1992
a"]rcn ,nnayn no’onamxn ,ojaxa V,,,» rc"y