Page 309 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS FROM ISRAEL
301
.mnnsai nrs-urVsn mnyn Wis .mrmm n,s*wniDO,nn nnVin
ann / rcsr^Vini ansnx ^ T in Vrc aVrra nVop sna .ua
nxxm :a’Vrcin — .pna’ x nrca xiaa «roim -py ?am Vxm nna*na
/ay
182
.a"
3
rcn ,nnayn ntronamxn ,onxa
b"'
rc,7y nnso
,"imyn / amai a'aniV m in nna ’porcna'T axr :mp>T» rcxa .Tiaw ,a n j
/ay
443
.[a"arcn] ,nan :[a’ax-Vn]
— .-ibov
nor
,linoan nrca :[
3
’ax-Vn] — .nanVan ’a’x nnn :naV’ x npyr .nK
/ay 285 .1992 3"arcn ,nxV nxxinn
.nxirc Vixn Vrc
D, , rc, x
nnnan D’arcn
D3aa o’U’sn sa n nnaains o’Tinm nnVina o^p-is .pny> , (p a tn a ) n a
/ay
357
.1992 a"jrcn ,n s '•> ryiVin — .,»n*ian',’Dsrca
nnnn "prnm n’mn nurxn iyaV vrcya :ny*rV onan oy .nu/n ,ru n p
npVnan ,maViyn nnrxn mvrnonn ,-irVx m n so ra’Vrcim — .nVna
/ay
282
.a"3rcn ,nVna a’n n n ma-inVi innV
nrnnonn nVnana ,mmn nurxn nyun mVrcs a^arcn nmn>T v i s
.nVna a’umn mannVi -pjmV npVnaai maViyn nnrxn
.[1991 ; n p 'o :3’ax'Vn] — .1945-1944 :nna*n n n y ’ Vxa .na iu ,’n p
/ay
171
Vxiarc nanya / nmym anpna raip :pKnya n is n a i n m m m ow
npnV iisan ,Vaa n n n nrcna Ts-ia :nnn,-n x — .nnn1' n x i nna
Vaa ’nn*' nnVina anpna) — /ay
321
.1992
a"3rcn ,Vaa nrnr
.(8 ;ama*inai
.(x"rcn myiarc)
1941
n ra pxny mma mynsa np^ya poiy faipn
.mynsn Vy nspa m sn rV an na^rcn Wis
T"rc :o’Vrcin — .narcm na’rc :mmrn nurxa D’oaV .p b t rrabw ^
k tw
/ay 63 .a":rcnn ,’xnrc
■nrca :[a’ax'Vn] — .nrxnpixa B’xnu d’B’ ipx^nna ’Vxirc’ .bKa^n
n w
/ay
232
.1992
a"jrcn ,nxV nxxinn /pnoan
.nrxnpixa yoa w i
! ?K l t t ; r p K
:mmpB .rrnaiKa
,mp’nyn man iB’Vrcim
.(
225
) rrmrpsx xnrcnn naa
.psm
,n a K
.(Vxirc* Vrc mVix'anx npo) — /ay 98
,154
.1992
a"3rcn
139
.1992
a"jrcn
:anx-Vn — .amn iyrc
-
nmn
.a ’ t n ^ K , p i K
/ay
d
b
uVs n x a nnnoan mrsV im a nann m r s Vx .bKa’E
/ m r p
:npsn :anx'Vn ?(nrVin) manrmrc fiap — .Vrp naVrc ^a iV ’x /
/ay
157
.1992
.a r ia
.V^Vaa ian m r s Vx B’B’tmm msa rrVa B’Vro sViVoa