Page 310 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

302
JEWISH BOOK ANNUAL
a"arcn ,mpmyn mrcn ro’Vrcin —
.(139)
nm Vna noa .m i n 1
Vrc mVix’anx npo) — /ay
105
,178
.1991
/ay
286
.1992
a"arcn /raiy-ay :a’ax-Vn — .nanmV yoa .n^ma ,
k u
/mpa ,ria’pn miVw .nan-r pia’p Vx mnnn xn mans Vrc nrnsn
.omoaVi fia'pn nan Vrc o n s ’o
,napnV narc onrcy :marc oiVn / 'm a ’-Van,^ marc^nnn Vyoa . p ,nm
/ay
191
.1992
,iVu ^ :a’ax'Vn
— .(
1992
-
1971
)
*»13*»
d
V nrcy
nno ]) — /ay
11
,85 .[1992]
,D’a’ax :[anx-Vn] — .pVprcx .
kitv
,atp
.([Vxnir n y
Vysa'a
:
1947-1940
vrxy-rcnai ynan nna nm nn marc^nnn
.•,oy»
,ya
.1992
a"arcn ,f?’x n a ntronamx nrnan — .rrxy-rcnV 'rxnn nVna
/ay 304
axr nanya
/
1991
- x"arcn ,prcxnn oa3n n a i jfnn iBn n n n 1’ n p n n
rrnrr nVVoa ,npnan poa rVxnx'D’anp — .Vrcx apy* ,“pV“ix 'n
/ay
xxxix ,409
.1992
a"arcn ,oa
n iD^Vrcm*’
jynairci
,nm oom mrVix^nx ’xrciaa mxxnn nnro Vy ooiaan onaxa raip
nvD-avVa’a mnyn Win .naixn 'yiai ,
0
’Vpx ,nVDVDi man ,marc*»nn
.mVaaxa omxpm
□nna / nV^x nn nnarcV "Vyn p x „ im a :trann p x .nm n ,D*ipnn
.62'3i
'ay
.[1992]
,’psa’oo :[pna~>aa] — / ' p x , , nnxi oinna
.Vvo 'ViVoai *iia npo nnaircn nna i n n n nyp^a .nm n ,Dipnn
224
.1992
,p n n nypa nmrx nxyiai yaon mnarc mrcn ito’VrciT]
/ay
— .omyan naV o m s n
pya amoa o’pnon .tpT* ,(ppD n )
\iy
/ay
114
.1992
a"arcn ,Vana :D’Vrcin
Vxa omya maircai o^ViVyn ,mxpnsnn Vy ansoan o m s n
51
.Dm py — lircxnn onaiyn arciaa naircxnn oViyn nanVa
/ nry naini mnnaa nvrcns ^ a i a ’o ,mnpa
:1967_19oo
,VK5np pnv
269
.1993
r'arcn ,’a x 'p pnx1'
v
:o’Vrciv — .nxa ’a n a rpiyn
.(17
;)TV)
/ay
,D’a’ax :[anx-Vn] — .ra ip tm nmax ,inam namn n o ’x /
+
7
mj
nbisay
.(Vxntr n y nmo) — /ay
61
.1992
Vaamya n n sn marc nrcy :D’a n nVrcian m .nnDK
nnpnV nnanm p’Vx’a *roia iD'Vrcm — .Vanon nnV mpmo-mVxnrc''
/ay
193
.a"arcn ^ n ip n y i Vxnrc^px
.(nnoao) m mna nrrVix^nxn mnsnn Vy parcm r*T
mmViroanK
/arc-ma *a* mrcxrn prcxvma w a :mnay mains noiox .bKinu; ,a iimK
r'arcn ,mmp’nyi Vxnrc’- p x nnpnV nnanm p’Vx’a
101
a :D'Vrciv
.(t jmxnpan n, iQiVp,xaxn mn so ) — /ay
317
.1992