Page 311 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

on sx / bK-iun-pKn nru iV iiomK nm a r fr nunnrr rp“i!3,ibp'»YJKn
^ m p ’nsn Vxnrc’- p x nvpnV nnarm iD’Vrciv — .^ s n “p iy ,inorc
.(ray 1631) nn 4
.1992
.xtna ,mxV nxxmn - pnoan nrca
inn nrcaV o^rcna :bK“iu n -pK
bv
n m u o ’nm rrcnbwoTKn n n p n n
nxxm mam — .paip Vxm
n m s ,nxVn Vxa’a ra’amy /
/ay 249 ,278
.1993
jrarcn ,nam ne’Dnamx Vrc onaon
.mVaaxm nnaya onaxa naiox
narcan /arc ma w a mnasn nvanx mama :xaui o-in Vy .tior ,rm
ntronamxn ,oaaxa V"1' rc"y nn so nxxm in’Vrciv — .maVnm
/ay 239 .1992 a"arcn ,nnayn
jnniBDn
naox / naircxnn n”Vyn wax Vrc Vxnrc’-fnxa myoa :pK n K rm nyK
/pnoan nrca ra'ax-Vn — /axr oyam nnnn j f ’aiVna m ox nanyi
;Vxnrc’- p x myoa mnao) — /ay
391
.1992
a"arcn ,nxV nxxmn
.(8
noa ’ivVa naircxnn n^Vyn ’rcax Vrc Vxnrc^pxa myoa m s ’o
15
Vrc noy n s "',Vxnrc,,xnx nax'T Vrc innxiim — myoa m s ’o,, na’pa
.raiVna ns'*
pnx1
v
ro’Vrciv — . n m *ior -piyn / rpaibnnn na ipnn bKnun-pK
/ay
272
.1992
r'arcn ,mmp’nyi Vxnrc^px nvpnV nnann ?nx-p
.onaxa p ip
.neaaipn lain :moina omrc-rrciaV’i maa mnp :mon noVn .mn ^pa
/ay
349
.1992
a"arcn ,mxV nxxmn ,pnoan nrca :anx'Vn
— / a x ' p xwan rn^yn - mxa* Vnn :naircxnn nnaan . p r p ^Kana
/ay
152
.1992
a"arcn ,xiVa :a’ax-Vn
nao 'ipn /'prxaa p x „ nxxm itanx-Vn] — .npn nrcya .panK
^b^n
/ay
111
.a"arcn
nVyaV Vrc ircaa Vxnrc’- p x a mannn n^rcym mnpinn nnVm
.D’arc nxaa
o, ,Da yu ’i nnayV nvaan :mpmnnaV D’Vrciva :mpnn mma /a ,*70np
o’paxan :monai mVVa nyircn .1878-1839-n"Vnmo"xpn ,ircm aircn
.1863*1852 - a"anma"nn ^annaV'aV rrxpa’oprman maaa ra
/ay
152
.1992
a"arcn ,
0
’srcn max-Vn
" on ’xn *ryi„ Vrc mypnpn nvanan rnva’xn ypna .py?3W ^nau/jpan
/ay 315
.1992
,iVi3i '* ranx-Vn — .
1918
'a
mavxn nmnonn :D’Vrciv — .Viarcxi r a n ro’rcarcn .nmaK
,\mm
/ay
322
.1992
a"arcn .[p’Vx’a
701
a *p-Vy psm] ?maViyn
Vyaan Vrc vaiaai im a i ’axyaa Viarcx 'Vi r a n 'x ixV^arc rpann
.p x a ’marc^nnn
GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS FROM ISRAEL
303