Page 312 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

:D *V rcw — .n v tzn s i o ’ j n v x rVxnrc’ - p x o n">P nT
n r r a K ^ n n
/ay
127
.1993
x'wn
,oa
p w i
.D’Vrciva np’ yai Vxnrc’ -pxa ircm aw n ,,na nvrcns
,nanyi mnn / nmm "laia nna nw rca i na’Vn ,naVn .m in ’ nnQ*1^
/ay
391
.1993
.Vx-itr nnVinV
Y'rrc
pVt
td
*
ib
iD’Vrciv
. f r x Vo
’db ana / raarci mVia rra mans aaVai nnta mxsV .‘>
3
*™ ,paaw
a"arcn .n m i :p'Vxn-n’np — .paarc Tya ois*rV roam *py ,nanan
/ny 330 .1992
:D'Vrciv nnVin
moom i ’naVn npna :’y m pVn .nanVa a’rca nnn in nao
.nr&w
, p u
:o ^ r iT — .mianya msa nnxa rcipan oipai nrnan nn Vy *ppB
/ay iyn .a"jrcn ,XYPxn Vrc Vmm mprnx nxxm
.1992 ,nanan mam — .onnx omuyi yVon n sn nmn /ar apy> n sn y
/ay 163
nn so :anx-Vn — .orca pyarc ,o’aiVxn / yax Vrc o’Vrciv . m y
/u n ^ ,«Q
/ay 208 .1992 a"3rcn ,anya
im n o ’a ’rcaxi o’xapi crciip Vy ,vn xVrci imrc o^rcya m s ’o ,nm x
onax ,
0
’pnrca on-un Vy .ouain Vd na o’rcaiDi onmV ,om an Vyi
400
’irVa o’m-nppirci rrmoo o^Vrciva dVidi ,ns*io'oya onrciai
.o^nyax D'aiVxn
.iV’rc sVx “py / nuxa'niyn nsipnV *ryi nrc n n p u n a
rrnVin
.(84'83 ;VxnX) /a y
288
.1992 ,VxnX JD’Vrcm
/D,VrcTT’ Vrc mnmpa myrr nmsn msipna -rpanan onaxa faip
.mxa'myn nsipnn nVrcV
toi
nrc n n pmna
:mKBsyV paKBm rcnnn awn rrnVm
nVrma o^Viy nnnanrc "rnVmn,, man :onaia mrcn mV’Va .n^n
/ism
ma nrrVinV ranam mxV nxxmn ,pnoan~nrca :anx-Vn — .psxn
/ay
252
.1993 r'arcn
"nun^n pan
mran mxnxa o^Viy nVapa npoyrc n"aVsn Vrc npVna Vrc nmsn
.1946-1943
ourca pixV onxam pDxa ViaaV naya
•nrca :anx-Vn
— .
1947-1918
^ w n pyman :nVxann ’ rcmrc
.aKT> nabu
.('ay
854)
na
2
.1992
a"arcn ,mxV nxxmn ,pnoan
.1945-1942
o^n'on Vd tod nin'Vrc :xorcip naix .nm nKT ,m n
/ay
447
.1992
a"arcn ,mxV nxxmn ,pnoan'nrco :anx-Vn
msaiom 7a n’VyV loian oyoa mnva nnVrca Vrc nmV’ ys Vy “jaoa
.i942-a
rciann mxnxa o nn ’ nVxna pioyV nunsrc ,xorcipa n’mnm
nan — .[onnxi] .. .p ’ rc naox / m K ^yyn n nnbm n w in mauninn
- Vxirc’ pnona nvno,, na’ao) — /ay
59
.1992
,pp
3
ao
v
:Vysx
.(a 'am ;"mxaxyn nanVa
/ay
217
.1993
r'arcn ,nm :anx-Vn — .oann Vy ounnx .pny>
nbvrv
304
JEWISH BOOK ANNUAL