Page 315 - Jewish Book Annual Volume 51

Basic HTML Version

GALRON-GOLDSCHLAGER / SELECTED HEBREW BOOKS FROM ISRAEL
307
,nxxmn n n ,mrrc’*K :[? anx-Vn] — .rn nna m r nnn .
vq ip
.(nn nny) — /ay
170
.1992
o’Vrciva nsiynn nnrc ipsa ^poaxmo v x a Vrc pf? n*rayn m sn
p i mnV mxxim mrc p i n n nsa ,nnnrcn nanVa nya nvxun
.nxa non* Vrc lODrcai p m r p m m'Vy m n n
/ay
524
.1992
,nxxm n n , T i m :[?anx'Vn] — .ynVp .’m w ,rau
.(nn nny)
Vn Vrc m m n nvm Vrc Vdj mViys ,"rcnn poy„n nans n o n
nntVin ?onxoa ViysV nxvnn nx in: n
.1954
’Vm onxaa p yn an
• l i m r p
ttt
Vrc unp n m v,xsa rVn /TiaV nrc-iD„ Vrc
D’naiVsnn o n n n nnVm :nrcyaV naVn — mVnon n v r ia .nura ,*u»
^rmxVan onmV o’iv t nnxV paa iD’Vrciv — .Vxnrc’V rrrnrc ra
.(45
;yiaan mona) — /ay
108
.1993
,nnayn nonnamxn
.on -ip ,mxian~pyan . n m s n a w nanVa:nanVan fin s .mK
/ay
272
.1992
/|Vn ” :anx-Vn
,nmVxn "jnya ^m an n -ov nanVa :nnn xVrc nmVxn .mK nmjwV’n
/ay
372
.1992
/jVn
:anx'Vn — .on -ip
oip’rcn nax /pnoan nrca :anx'Vn — /xrcn nTim -piy / riQinb
myv;
/ay
423
.1992
a"jrcn ,-iixV nxxmm
Vy naannV lmVxm omvrc -|Vnaa lyasarc V"nx *V*n Vrc o v e n
.oni33
*» lO’Vrciv — .p y n a rc^x Vrc u a in nmiVV xan pa
.yunm /main
/ay
120
.1992
y'arcn ,ma*rn
:VKircn
owj
,iaiy oy :anx-Vn .n vnn o’rca Vrc pViya :nmai mVnrca ."inn
.(mn D’rca — mm nnso ) — /ay
270
.1992
a"arcn
muvna o’rca somarcn nurc nVrca Vxnrcn n v n n D’rca nxna noon
opmon nx nnnn o’rca ;msp n v o a o^ri nnx ma^pan mVnrcai
.mna i n pxyV mxxiai nr axaarc
.nrca nxxw n n ’ya m nnn nrcxn Vrc naViy :npim mnx .n m n 1 ,
0
x
11
“)
/ay
245
.1992
,’pxano :pna-na —
,mVnn otnaina anna yv i nmpaa mx’pa Vrc nna aVrrca,,
Vx aarcx nannn nnms ,naxiai nrcm vn saxa i npnya nunanna
". . .nap’r iy nnVn n’nnn nrcxn Vrc m n n a n
.nVn nVx msnnrcna / Vxnrcn o^rca Vy : n n r x nn .m w
/ay 624
.1992
a"arcn ,anya nn so :anx-Vn
" . . .nvVxnrc,» o’rca mxa oy . . .n n n r x nrcns,,
mVaVai nian
:anx-Vn — .paiVa nnan ,ra ip x ’x npan / o’Viarc on x .npm ,ympy»K
/ay 156
.1992
a"3rcn ,onrcn