Page 267 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

259
American Hebrew Books
tpamxav1? pns** *pv -Vnx T'an -ran mux mnaa "taia n^x rvm nn ^OIX
/ay 506 .rawi ,“ra n -man mux m n a a : pnv va .pV *iyan
w
\'
tv
/ . . .
a m / . . . yat? nxa naa bn nrnrn a-cnrm nnyn -aip1? jD^n "I221K "ISO
/ay 63
,16
.n"aam .a-m nsix naia : p iv va .yarp
.n"aam ,pnx n a paa : pnv va .T'axa an natr/D^nn T '*’ "ITIN “lDO
/ay
325
,8
(laiaai) ,pxw j nanai pavvx nanaa nmn bv na" rHDnnn “11K “ ISO
pa/(mattn ibtw naa ay *piaa) apia i n annax nxa nnasn mix anaaip
/ay
257
" (
153
) .(xa-an mnna)
1995
,-ianan : -Daxa .x-iVa pa-aa
jvVa). - rw n ,*nnt
2
r’ -nx paa : -Baxa .anaai na*?n Tay*? p ip kinttr* “Y1K
. (raw ntwi /x
rawn ,a-pns mx nxsmV paa : p-iv va ."ibn ,mxa / U 'tivb *iix 1DO
/ay
707
,(
36
) .(rrcnn mnna)
va .a-iaapia wim/na^n ny ia i mm wain nrcan bn Bttnrp *»1D “HN *)DD
/ay
413
,(
18
) ,n"awn .xaax^xa na^sr: pnv
•rVyaam mm’ m / n " i vm a-Via^a1? anpia mm -nmn p ip
"TIN
/ay
295
.1996 ,“p iy n : pnv va .(-piy)
xim :n "'v-n "v a-aa-a ,narc maVn n"ix nf,w bn jnVttfn n n w “1DO
a p y v . . . maw nnym maipa -xnai nmpan ay . . . a-an ’paai maVn
/ay
341
,(i6) .n"airn ,nanan : p*iv va .aVxayyat? m i *iav
,nanan : pm- V3 .nxVnya axt ntyVx / nmnn bn IW 'b x
n s o
/ay 408 .n"a»n
.anyaayny1? V^yn nmm/amaa naaa bn amx-ai a imm :]n n a x “1DO
/ay
114,5
.raam ,nmnn nxa paa : Tnp” V
mxa/B"»n -na bn nnxm nm n ,amx-ai a-Bnmn
n a N *1D0
/ay
553
,(
7
)
.1995
,panama a p y : p*iv va .jxanyna na-x Vx-wr
"•aamta-wp myn mmp (laiaai) xy-sa xaa naoa bn n " « n n a n a x ")DO
,ibnmbm imnna a p y : pnv va .nvn nnarc / naamn ny m menn ava
/ay (
7
) ,498 ,(6) .(nann mnna) matwi
,apy- p ntpa / . . . a-pina pana ayi3 nax :nmnn bn nwa n a x “1DO
.(ncnn mnna) n"3ttm .nyaaynVxa xnw VxpTm ntt?a : p*iv V3 .ai^anna
/ay
172
,(
12
)
nyia -s^ya a w x im xnaan nvaiea an n a i amy® ^aip
n a x “1DO
/ay (
41
)
,229
.a"ai^n ,*ianan : -aaxa .nVina amax -Vnaa/. . . pbim