Page 269 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

261
American Hebrew Books
nnxan : pm- 1-3 .p-DWix annax a-n / nmnn
bn
o n i
2
N m i "ISO
/ay (14) ,213,22 .(ntrm m nna ) 1996
, a i a x a i a n m a
lapVs iaax3 . . . a-a-y3 a-nax
jp a nm
a-Bnnn -a-V
D 'H & n W 31 1DO
/ a-wnpn vxsxsi nwa natp-n
13
-man -nee mnsixa a-nnaan maipaa
.’a y 634 .n"3^n ,BeirYehida Publis. (dist.): pm - 1-3 .B-ia^B-B ntPB
a-3-3ai nui-yn ,nma- ,BHip
m
-am -a-aw n-nx :1D10 ann 11171 100
p : pm- va .naia nwa/ nyooxnaw p-s p naa -wy maai Bp^a. . . a-np-
.’ay
238
,50 .1996,nyBBX1BW p-2S
, 3 " m x .|xa--3 n m e a ^ x a m / m a x nV-aa - p i a a a a m s V HK3 W i l l
.’ay
3
.v'awn
mini n a a . . . nVann mo1? a-a-wn a-n V?id flVtfn D^nn “]TT "ISO
1994
,may :pm- va .xa-Va ,nwa apy p apy / i*?yama
nbwn
apy- -wy
.’ay 384.(ntrm mnna)
. n p n
pnx aim
/
. . . l-nnx n-
3
nw a-inn-ai a-wm
:X " r
in a n w n
"ISO
.’ay
1 2 8 ,4 0
.n"3wn ,]XB3*iya n-xa : pn-
1-3
aw :a-mx-a -awVna ,airx mix awa xnpsn noo VtP man 110 .man
. . .
bn
nvnaa -3wn an xman p amax
1
anna annax
nbm
nnxn
.’ay
160
.(maain ay biV»-
2
s) rawn ,pm-
1
-
3
. . . m-Vana axr *?x-naa (nxa)
ps-s a-*? ’-nx . . . ann1? mwn nana wima ay noo
bw
man 110 .m i l
awa xnpsn naa Vwman *no ay *piaa) Vxnw- -Vnaa a-aip-V laiaai . . .
.’ay
3 9 - 7
,(
2
)
,1 2 2
.(nwnn mnna) i"3wn ,(?) pm-
1-3
.airx max
p-s a-b ’-nx n"ia . .. nxa mwn nana nn-a ay noo
bw
man .man
Jerusalem Book:
bXV
n-1p . . . T '-S p 3 n a n a BWa Win mX-3 1-*?X m*731 . . .
.’a y 255 .l"3Wn , Store
-"y nasi “pya . . . p-waxn -amai noi3 -aV arrp ynr noo
bw
man .niAH
.’ay (
1 7
)
,2 9 7
.i"3wn ,y-nmn .s.3: pm-
1-3
.p-nmn -as -Vna3
na nwy3. . . an-mxVi an-saV n-mana ay ilOD
bti?
HUH 110 .n u n
-piaa). . . V-trn
-mx
p a-n . . .
- t
bn
amawyna
i'nb
-paa y-rp p"p
iy 'pn aiV-s) rawn ,n"an -ran nmax nm aa: pm-
1-3
.(nnann *pix ay
.’ay
44
.. noa
bw
mann
bn
a-win-ai man
b'b
ma^n :OpVn
‘’VntP m an
.man
pn-s- nwa : pm-
1-3
. . . -ana xainn annax n"a n-pns
13
-an (nxa) .
.’ay
1 12
,(6) .n"3wn ,|xaa-n
.p x am x -sw Vnsya a m a / n Mawn aaw n"i- mn-wa
:niD» ro o a
b y
p i n
.’a y
4 7
.n"3wn ,nnp : pm-
1-3