Page 271 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

263
American Hebrew Books
,TiD-o mxa ,noD V-V n o Vy amx-ai awnm
fTTlfitf
nm n
"ISO
-Vat? man ay -piaa) an sa nx-s- -a-ayai Wm noo p ip ,mna ,nsa
/ay
121
,n"apn ,nanan : pnr ra .jxaom pns*1ntpa/(apVn
/ . . . la-pi n iawm . . . rax niawm rniawn VVia n
m
. . .
'im
Din 1DO
nsnn nanpn ay aiV-x) mtpn ,maxo apy- nrca : pnr ra .“paa a-n mx-
.’ay (
192
) .(V"ian nxa
.nVana-a V x v r/ r s - x "* ,
d
"
d
-
t
"
d
a-aa-o :nVnn *nwi niDVnV m m
.’a» 96r r awi ,nanan : mip-V
nxa awn-m nns;n nsp os? . . . maa *oa Vs; K " 3 t r “in ’’W IT n 1DO
/ . . . prs a-V mnx T'nma nxa nmnn mVyaV np- cnm(n) ptaVw 'nap
36 (s"n lana) .n"arcn ,jxaVw 'nap : pnr ra .-V-atrx annax p aio-ar
.’B» 128“ (l2l) /as? 8 ,’D1
-jna Vxan / xnna xaa naoa Vs; p p s n iO 3"*lJin p » •’t f lT n I S O
/ay 46i ,(8) .n"awn ,nanan nnawa: *pVpm .ppsma
amp- a-a-aai pffnp paana aipV- :anyiai nmnn Vs; K r » “]3 N JrDn IS O
ntra annax / mwi ny ia i mnawa . . . pVwn nans? nya snarcV ira r® . . .
.srVxpoa p"man noo nxsmV nmx V
d
paa : pnr ra .pmxraxn
/ay 687
, 1 7
.n"3»n
’x pnoa xap xaa :a-Va naoa Vs; " i n V K U P ]1*1DT" *7DKn
nm
IS O
□"aannV nratpan tznma ,®wxnm srnn nana a-mx-ai nnyn j’*1pna ny
312
,(
14
) .n"atzm ,nanan : Vxnaaxa .Vxd nn ntvVx/D"aannV T'- naai
.’BS7
•pyV :
0
"s?n nnaxi mV-aa wan ,a-amai a-x-aa ,nmn Vs; JYH1N 'b b v 1DO
anaa nxsm : pnr ra .nyVVyp nix nwa / . . . amp- anaxa mxa yanx
/ay 184,(8) .(narm nnnna) rarcn ,-ar
aVsnm nais;. . . awan *pn Vs; mx-ai ttnma :nrmn naoa Vs; “1WN T 1DO
an pnr* / fxa-a Vxiat? n- Vs;. . . naoan nrno mmai mnyn naama
/ay
226
/an
14
/ay
16
.rawi ,xnao : -aaxa .p-Va
( n a n a ) . . . a-piay marym a-xVaa nma- . . . aiVa nsix
u\m
T " iso
,apVan : -aaxa .(apVa) nyVV-a nnrax an apy- / . . . naia annn p a
/ay i8i . r » n
,a"iai -aVtpn- ,-Vaa o"t^n Vy -"nna marVa VVia t’ ppnQ m in * ’ “1DD
.p nm xmnvniawm mVxtr ,a-annxi a-awxn D"tpn wnaa ,a"iai a"aann
/ay 87,7 ,(
19
) .n"3tz;n ,nwa *|na a-n : pnr ra
nao ay -|maa). . . “p y np- maaom a-anaa ^oix ^ l l p n n ax UlpV"*
.n"3ffn ,apy- maatra paa : xmnpo paw .-ponaa onra / (ona-aV n-nx»
/ay 87