Page 273 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

265
American Hebrew Books
mnxn (a) ,nV-a maVn a"aann Vy a-mxai nnyn (x) :t : in m i 1? “1D0
ra .amara-a nry-Vx / m-wnan mo Vy nV-a n-na p ya marym a-mxai
.’ay
450
+
225
.a-ana ’a .n"awn ,nanan : pnr
/
p w V nwa -an n-ann ann :n*linn *1*111 'm s ? -p-nntP
a*
7
K
H T 1?
.n-Vaaxa ’ay 4 + n-naya ’ay
100
.rawn ,pnr ra .(“[my) a-iaann Vxan
a-aa-a ,na-nai nma -a-n ,naw maVn n"ix y
"w by
]nVwn **QnV 1DO
,nanan : pnr ra .aVxayyaw naVw nry-Vx nmn- nwa / . . . a"w-a"-w
.’ay 326 .rawn
maVnn -ana Va lapVai nxana la :mn- maVn Vy rVD^n ’DlpV I S O
.nyna-i naVw maw / ian*n -paia ny a-aiwxnn -Vnaa mn- -a-ayV a-yaian
.’ay 285 .“rawn ,nanan : -aaxa
wamxarVa lax-wa
13
-man manam nmna :ttnip n i t f ’•inaai m i ^ n Dp1?
.’ay 87
,18
..rawn ,nnp : pnr ra .(“[my) |xn-Vyt pnx Vxa-a/
n-aV ’pn la-mana a-ma-ai nmn -wnn ,wmp -a-aa :|’ X F ] T1S? Dp1?
.(“[my) anaVnaa .x nn / a-naxa max -na mnawaV wmpa nVyaVi aiVyV
.’ay
1 0 8
.(?) rawn ,aiVyV -n-an mnnxnn : pnr ra
-naaa pVn xm ,myiawn inV a"nna -jnna nmn -wn-n }?*TS
*1DD
.’ay 87 ,n"awn ,nanan : pnr ra .nyaV-i ’-nar anaa/ nawn -nyia Vy
Vy -naoa pVn xim ,maiaV o"nna -jnna nmn -wn-n : p i s
*
id o
.’ay 96 .n"awn ,nanan : pnr ra .nyaV-T ’-nar anaa/nawn ny ia
Vy -naoa pVn xim ,a-maV o"nna “[nna nmn -wn-n :p*72 ’JTND I S O
.’ay 6i .n"awn ,nanan :pnr ra .nyaV-r ’-nar anaa/. . . nawn ny ia
nnVm maon ay . . . a-xVaa a-nam nmna mnax rO T lB “1EN7D “1DD
an nnaw n-xa : pnr ra .n-arxpa ,-anna / . . . nanan Vw r-n naaai
.’ay
139
,(6) ,6o-(23)
,22
.(aiV-x ipVna) T'awn ,)xaaVx
n"awn ,nnp : pnr ra .pxomx-aw nya an oiVw/i"onn - a n » K & n IS O
.’ay
279mo
.(n-awnnnna)
y-awnw nmn—nana ma-wn xm
SV'atttfVn n o s *?Wm an
V y
a n »N &
a-V nwa / . . . a-nnan na-ny nya noa Vw nnan Vy waxpaiaa nnanx
.’ay (
40
) .rawn ,nax nxxin : pnr ra .y-aia-axn
nawa paa : pnr ra .pVp nwaa / nmnn Vy maVn nawa natPD
*1DD
.’ay
457
,(
9
) .n"awn ,maVn
ay pwxn oian a"y . . . x-n- px *
1 0 1
-pn . . . wn-a a y inON n1? * ^ IS O
62
,(
7
) .rawn ,nmnn nxa paa : nrp-V .mxnwm nnyn ,maipa nxna
.’ay