Page 279 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

271
American Hebrew Books
.’ay (
190
) .raw ,pm- to .pnnao naoa Vy nnsjn on&21p
pxomx-apVmya ana?: n"ianx nn-rc :mopn non Vy ns’3 :rviDpn on&llp
,nnp : pm-
to
.jnxomx’w Vmya oma/ r w n s"yaw or ,ffo-nxarVa
/ay
28
.T'awi
pnr
to
.xn-ina -as Vxnry noon V-V n o -a-sy Vy mm*’1? nan OlttTlp
/ay
154
a
.n"atpn ,nanan :
/ aicmaypa o-mpn la-roana tznip -naxi nnVin :nmNO D’OIB 0*ittttp
/ay (8)
,2 8
.raw ,pm- to .pnm omo
pns-/ . . . ma-Vn mrna nm-aai nmnn na-V nisaa HTTP n»ttr» on&Jlp
/ay
314,17
.(n-arcnxsin) raw ,nanan : nnp-V .a"- nmn-
^ynoam op-noo-n Vipo pya naVn mn-ai nawn :Dt?n TDD 0")D21p
,*ianan -n-aVn : a"nnx .noxn Vxpm- / Vxnw- -aa nanam nVnan -"y
.’ay so.n"aw
,-j-ny naiax p a
:
pn-
to . . .
onion an Vy
“pns?
m m
‘'Dip’’1? onm ip
o-ran ,nrrnynm pirn -naxa :natr?V on-nyV onoaip .’ay
(64)
.“raw
naVp / oonxo nar nxa mann o-naxa mnoV nainai . . . mxnsnoi
/ay 6i .raw ,naVff -aannar nnxon nmn maVn : pn-
to
.jxanVyo
p"oa p"ipi o-naxa p ip nooa iyap-i ixia- na iia in DfcnVfc D“lD31p
p-Vaxo" ,"opnoo-n Vipo" xnpan Vxntp-n-nxwV ^aapxn Via. . . o-aixan
.’ay
382
.n"aw
,Miichemes ch o iv e
: pm-
to
. . . fjynoam "Vipo
30
.raw ,nanan : pm- ra .nyanyV axi yann-/n"Snt2Tn TS7aa D“)D31p
/ay
.. n"o na-na Vy nmn -tzrn-n p ip ,nmnn nV^Vtp rHDnin “YlpD on&np
.’ay (
12
)
,3 4
.n"aw ,-ianan : pm- to .aa-nnVxa *pa pnx / .
mana xn-naa o-naran nio-tzna-w-xa o-ai-yi nnyn HDD1? m * )» D“)D31p
.)-an Vxnrc- / "n-wn ma-V x-anV . . . nty-Vx -ana npya" noo Vp
.n-Vaaxa ’ay
10
+ n-naya ’ay
1 1 0 .1 9 9 6
,nanan : pm- ra (-aaVx)
:*pn mo Vy o-aipxnn -nana mnxm nnyn VVia :f")Nn
ononp
.’ay
334
,(io)
.n"aw ,nanan : nnp-V .tr-na p-r-x pns-/noio naoa
/ . . . naian Vy p"mana o-anaai omo-o ,n"n -oip-V H1K
ononp
89,(6) .raw ,pania-niax nnxon p a : pm-
to
.(opVa) pna n-xa pns-
/ay
maxi naVna nmn -tm-m amp -anaai mnax p ip fl^pT mtH7 D")D21p
,opVan: pm- ra .(opVa) pyoe? *pr / . . . la-nnow -a?xn -apt. . . nxa
.’ay 87.a"aw