Page 299 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

291
Yiddish Books
-"an np Vy a-^nmn a-wan im ;OB73nnV
03
ana37p . n n i n
'T pn '•Ti xV oin xVn ,na73n a-a- 'n V"m iyap naV naaniDan [m'ny'-a]
,[pVpina] .a-maVnn manV n ’x pwVa y'^T irronn n e e a ap7Va raw
.'TT
30
.[
1990
/
91
]
-
X"3Wn
^Vp-a
1573 *71*7
.nsian
03
pb aya
Bax
h pyn
pb Vxnanx nyaayna px nyaBayw ny*7 ;nmn pb nsix ny*7 .V*7JD om&
,]Vxb3” x ya-s-Va ,pynny*7 yb-a ,
q t o
yaTTbnxw
,Vnys ysya-Vpya
.(a ,x) mwxna :ynwn none *pix Vxnftr -Vna pb nmn yaaa^syianx
.*71573
2 .[
1991
/
92
]
- a"3wn'n ,[V*73a ama] ^VOTT
amsai *ppa mx-a janw a nan ana3ip . i n pn^r o m i N ,]r wV»*nS7D
fpnwnVi crnnV arnm iman nx nysVi mraV ma-xm a n a i nxaix para
- v'awn ^awVanya *
77*7
p n r annax ,pnxs xnxa .arTxa . . . 7nysa
.'TT138 .[1995/96]
"/nanV
d
*
tx
pa„ mis-a *r pyn Va-a-naia
px aaisynya-x jx ;Taxs ma jp^praa-V ppn*7
n
.pO“lK Y n sW B »
T\m
aV” sny*7 anyn oxn ams-a ,raxs maV "mmx a"',, nba ayn pb w t x
",mxaV na„ nxsin ,pVp7na .panxnnywaa p"nan nnanx p"a *
1
*
77*7
.'DlV^X ,'TT314 .[1]995 - n"3Wn
“l^p^-x ,
157*737
vry
px axawnyaVxn crn pan nytaxs prn m-wya
.•pVpT-xmx px
nawa nms pxany*
737
x
77
x tra
w t x
px anyVpny . . .
D V im
[.HltPD]
,*7pb T n
-*7
*px aanyVpny ysmp px wa-pax nya-Vanyn x ,mim
asn p^wnxb is ,a-ana yVx *p7x naan nya--n nya-Vmbanx jx ,nawa
“ 1995
-
n"3wn ,nna7 mnaa ,pVp7na .mwa
- * t
pb a--*7xa p-a
.mwnwxn ;nV-aB ;max jaVxna-x
,mcnn nrmxa anna aa*73 ;mana naaa Vy n"awn nrwa [.rVD“T3 .mtPfci
73
naa aa. . . 73*’3*,a nav7an
b t tx
pwVa aamna aa7 ,a*ry mmxa ,mVna
-nnxai -nana -nn*7B7-nany
.b ttx
pwVa aamna mpn paann nnax 7a
.[i9]94 - n"awn ,wxpnxb apy .amaaax-Vm .wxpnxb jxaa-V
b
'
t
apy
/B7V-X ,'TT[26] ,195
Vxv
73
-am Vnn ma ,pVp7na
mv
naa
, n n n n I S O
.yaxa /oiV-x
/tt 191 .[i
9]95
- n"3wn ,nxaaxaa
.1987
nx- px annx rx *73xa nrawny ny*7
'pn 73-mana anp- a ^ s ,anaxa ns7x ;na7n Vs naa . | in v ,nDT112S7X
p7n ,pVpma .wn-xa na7a naaa Vy anmaaT a-ap7Va a-nann -sy
.'TT236 .[19]95 "/BVnXS7n„ VSX3-WnV7 ,B7B*7V
nayaa w-xV nnaw nxs7n ,pnx- v*3. . . wesn nnaw naB .pnVx ,]nD “V’p
.a-apxa
/tt 272 .[i
]996
-
7"3wn ,
7-3