Page 305 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

297
Hebrew Books From Israel
n i f r T i r n - .4
oaiai p ip ; -V-x n-xa/ nimpan npm mn- -pa-n : o-a-ana .T X »
pa-pn : a-ax-Vn - .xn-ow annax *py ; a-n-ayi a-maVn -m-Vy
/ay
412
.1996
,n-sia-pn nyiann Vw *pa-nV noon n-a : a-mx; nmxan
- .mnx nwa / mmpaa p-y -pno : nmno nnana -mn- *pa-n .ntPB ,*rn s
(nnxmm n-mn-mam nmo)
-
/ay
125.1995
,|V-x-na no-ona-aix
: p
nan
- .o-ii-T nwa na-nya/oVwa rn x tronnm x a Vxm
tr
m a i n nx-nn
134
.v'awn ,n-nayn no-ona-aixn ,oaaxa V"- w"y o-noo nxsin : o-Vwin-
.Teaching Jewish Civilization
noon Vw nnsipa nnnna /ay
nm n * ’ r ro io V rD .n n r r a o ^ i n n o ’ & i t -
.5
nmoai -nn : msan in -a-n : *pi- mnax noo .m a il? p *]0V ^ rn V x
,x"y-: nVan - .[apy- o-nox ,na-ny V-aaVx *]oi- nxa/n-xnpn mnn-a
/ay
151
.v'awn
oina nxa / naoa
in
^wan : o-a-an -a-a n-nin-n nawnan .Dina ^VX’H X
VV-n" n-noo) - /ay
293.1995
n"awn tnrVx n-nso : a-Vwin- - .-Vx-nx
("a-n-p
,Vana : a-Vwin- - .VoaaiVa pnVx / inyn -pam Vaa .jan^X ^tta& lVa
/a-Vwin- n a r -aionoa" /ay
262.1995
p y / mmpan -
d
Vy . . . nVixan nyoin *pn : nVixan -a-naa .p tt
/ay
207
.v'awn ,Vx-n-a n-noo
:
Vx n-a
-
.n-ao
371.1995
,nna : a-Vwin- - .x-aw-ax na-nya/imam laViy : f ,n ia ,,l7 i n * W ’
/ay
: a-Vwin- - .oa-V nmn-/ o-naxa p i p : n-xnawn naiaxn mo .HYirp fo a ,V
/ay
462
.1995
,p-Vx-a noia
/n-n-ooai n-anaa ,nVVina -nn o-pno : aVona mn-on
/TXp^D
/ay
286.1995
,p-Vx-a noia : o-Vwm- - .nannia 'a 'nna - /txp-DVnaa
n-mmpai pnma n"x nawa : "maop oi-"a a-nn mx .om a x ,XTDtP
: a-ax-Vn no-ona-aix : a-ax-Vn - .xn-ow annax / mn-onai nVapa
/ay
372
.1996
,naiy ay : jas-i a-n aw Vy nui-xn npnV paa
- .(-poawnw) nww Vxa-a / ?y-aia-V in-yw-a o-nmo yn a .^XD^D
/ay
214.1995
,nww: a-Vwin-