Page 306 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

m w ,o"ty ■w rn .Ti»Vn - .6
-wn-n / pwn-p naoa Vy nan m .’ iVn
0 1 1 *1 1 0
T
' 3
TND ' iV D v V o K
a-oiam i- -ana -a Vy mxV
x s i
-
; n-ayViax -iVn om io n"a n-xa
pna ; nawiwpViar p annax nxa nmnaai xiaa ,amx-ai nmpa ^n-sa
,T"D .n"3Wn ,pD!X ]
13
B : mVll-Vp ; O-VwiT - .|»pH VxiBW -T
3
pm 'X
/ay
844
naaa
:
'omn
mm
Va wn-ai mx-a
:
niacin -nyw
.|nDn i n ^naaoplK
,(nxiaa maom) a"n paa : [a-Vwn-] - .anaaapix p a n i n nxa / maa
.□nyn nx-a /x .rwn
i r a iV / xy-xa xaa naoa : nxapa naw . D m i K p V x V x a ^TlDt^X
,mV-apa ,nmpa -ai-x *pn-xa pwxn man -a-Vy V"v* ; -raawx VxVxa
.1995
,pip mn noia : a-Vwn- - .anaann xan- *pi- nxa amx-ai nnyn
.
ijt
an ,-w-Vw,-awa-pna /a “pa
- .pay f]or Vxiaw -
t
Vy a-miaa / D*,t2mDl D*WD : DrPN“) onx
v,wVw laiatya nwymwVw "pa /ay
567
.1995
,]piw : a-ax-Vni a-Vwn-
.paay
a-wn-n : annax n-aa nao .nWBDloa Dina 3KT p Dm nx ,T»wa*TD
iV nnVai ; naw naoa : a"wn mnaaa mo Vy nn-anm maxn *T"y
. . . -a-waai ma -aax' Vya n"iaix nxa / 'xnawn xniVx onaaip' lwxna
pnx -"y “pyai apVa; aiwoaio n-a maVni . . . aiwaaioa a-n"ianxn
.v'awn ,aiVna 'x : a-Vwn- - .aiVna
nix-saa naVn Vw nam nn-aV : naVna a-yaan manwn nao .nna
paa : a-Vwn- - .Vaia naVw
p
nwa nna nxa / a-anwa a-axaai naVnna
/ay 243 ,a"- .n"awn ,mn-
maVn . . .
:
nwyaV n-am oawa jwm -an
. p n K Bunn** p VlKW
tb m
Vm-aV nmwpn nyian Vim aio an naw maVm a-aoa -a-aynpa i xwa
- .Vwai pnx ywm- p Vixw nxa / . . . nwyaV n-an maVn ,a-pay
/ay yn
,ivx
.1995
v'awn ,Vwai 'w : a-Vwn-
/ T"a*rn ana n"iw ; t " a n n-a n"iw ; ramn n"iw .TIT apa?’ t*,pom pV
,,1
: a-Vwn- - .paiap *pi- nxa / *pi- -nan n"iw .-paaiV-i nn apy- nxa
nx-smV paan -aiana) - (a-aiw amaaa) 'na 1 .1995 ,pip ann naia
(a-annxi a-aiwxn
aim nxa / xy-xa xaa naoa Vy : maVnn nawa nao .nttfafc Dina
/n-'x a-pna /x pVn .v'awn ,w-ao-i a"a: a-Vwn- - .w-aa-i nwaa
T--ana a"y V"r/ maVnV Vx-ww na Vxaan ia-an -wna .VfcTtznn Vxaan
a-Vwn- - .nasa nn na-nya a-mx-ai a-ai-s ,mmpa .mxiaa ay ,a-3iwxni
Galron-Goldschlager
| 298