Page 312 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

Galron-Goldschlager
\
304
508.1995
,naiy ay : a-ax-Vn - .paaV n-ana/ "a-na" - mpn .JTDni
/ay
nann] ; 'papmxa annax / nanVa .onisi ,nnn .DHUX
’ IpTN E
/ay
286.1995
,]Viapn-: a-ax-Vn - .[nn nn w-mxa
,nnaa : nmanm p-n nnn- nwmaa anpna : Vai-n nao :
0
,’p*’DN,S
7
,l
3
D
- .-iVn-mnn *pi- na-nya / nmaom nnan ,-pa-n ,anaai naVn ,pwV
/ay
573.1995
,a-p-ax : a-ax-Vn
mawiai p-n ,a-nxa ,-"xa : l-ni nna nwa -an niyaa .DlVtP ,n r
*70
- .nna aiVw na -"y a-ama / T'xnn-rann ,n-ai-nxi pya a-mn-n
/ay 224.1995 ,nianni nnan ma-aV mwn : n-ana
Vx-ann- ap-v / anaxa apV : ntznnn ns
?3
Va-itzr rrnV im anpn a
nmae-nn nnann : Vxnw- mnVmV n"tw pVt rana : a-Vwn- - .pa
nma nma) (mw pVt rana -aianaa) > 'x “pa < .1995 ,n-Vxnw-n
(Vxnw- ay mnVina
-ax-p paa : a-Vwn- - .Va-a am- / a-nxaa a-mn- annx .OTP
/ay
165
.1995
,nntaa Vxnw- niV-np npnV
mm-ax/ aanpia ,nx-aiaa-n nna nnaa nya Vwnny .TnmN ,Tr*’
3
*l
7
*
727
D
/ay
288.1996
,]Vnpn-: a-ax-Vn - /paiVnaa
nnam aiw-n ,mai-xnmmpa ■pT-arx: p-ma-p ny Vxnna .**DT")a ,*YIN
3
/ay
3 2 0
.1996
,pnaan nnwa : [a-ax-Vn] - .mxa -anna / nn-wxna
a-nai pnwix -pn a-Vwn-V -p-aiVaa : a-na nnnai .(Ipsr) p'T ,nTa*nt:o
/ay
124.1995
,-p-aiVa nnn- npnV paan : a-ax-Vn - .nranaa
p'T/
; naiy ay : a-ax Vn - .nxVa Vxnay ,*piy ; ma nwa / a-ana .nwa ,H
30
-ma-xn nym : a-ax-Vn na-ana-aix ,px-i a-n w"y mavxn npnV paan
.1939-1928 /X “pa .1995 ,V"t ma nwa n"n Vwnar nnxanV
nxiana n-mn- nnan Vw n-xranmaa a-ai-y : npaVatp -mn- . ] r r ,“Y1X
na-ana-aixn : a-ax-Vn ,a-ax nan - .VVn nan ,mx pn- /n-Vx-aiVip
nn-n-;
20
-m
19
-n mxaa np-nax-pax -mn-) - /ay
350.1995
,nmnan
(
2-1
/ n-aixVn nawnan nmp-aa a-pna : a-aixV a-ana nnaa .VKpTlT ^pD^p
: a-Vwn- - .-xwna aya-ax xiaa anpm -py ,aa-a ; pa-ip Vxpm-
/ay
327.1995
,n-aViyn n-ai-xn nnnnann mVy n-ai-xn n-naan
na- / 1949-1944 ,n-aana n-ai-xn nnnnann : araiaipn naxa .nD
*1
,}a")Dlp
,n-aana a-mn-n nnVin npnV pia-pawnVia rana : a-ax-Vn - .pnaip
-aiana) - /ay xi ,412.1995,a-ax-Vn na-ana-aix .mxiann npnV paan
(102
naa ; mxiann npnV paan