Page 313 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

305
Hebrew Books From Israel
87 .1995
,pnD3H
TW&
: [3-aX-Vn] - .pnp n-H/ !*]nx
-J
11
X
-np
.m il ,p " lp
( !ni-nV) - /ay
ninnyn B"y : nnaoixa n-mn nnn-n Vy niy-n-V nnaa *]o r ,V*rnp
- .Vx-3np *pi- xi3a a-npni -py ,pan/
1938-1918
,n-Bamnmxn n-mn-n
,wnnn pta Vxnw msion npnV paan ,]V-x-na na-ana-nx : prnan
nme) - /ay
471
.1996
tnVp3-B nax-Vi nVnnx w"y nxiwn npnV paan
(6
'oa
;
npnaV n-nwn
-
33
-) wxn -wy pwan nV-np VwnnVxn Vy : nn Vwnsia .p57»ff ,pBtPr3n
- .p-aw3-an pyaw/
1925-3
-nmn nnan -a-n ,mn naVwnm ann pwan
.B-Bn 250 .1995 ,B-Vwn-
n-np - .-nnxn nmn-/a-ma-m a-nana : p-n -nVwpmn .m irr
/ay
304.1995
,a"aann nswa paa : ms
: a-Vwn- - .nBBBBWVixw/nnnnnna n-xa-Vn na-w-n .VlNtP
ay nnVina ni-anaaa) - /ay
346.1995
,Vxnw- nnVinV t'tw pVt tana
h"TWpVr rana -aiansa) (Vxnw-
.1996 ,pnaan nnwa : [a-ax-Vn] - .naaw n-a /
b-tqx
a-myi .rra
(!m-nV)
- /ay
131
: [a-ax-Vn] - .a-Vw-iV/n-mn- n-maa-na a-a-y : xo-i *p-xa .’’I1?
/ay
2 08
.1996 ,n-3n
: p nan - .*pw nty-Vx/ p-aaraa a-nnx a-aiy-ai a-mn- .*TO,,l7K
/ay
3 4
,
302.1995
,]V-x-na na-ona-aix
pVt tana : a-Vwn- - m-p t"a na-nya/anpna pip : rpfi&yn mmnn
/ay
444
.1996 ,Vxnw- mnVmV n"tw
rvnns;
]wb
-
.11
w"y anBB nxxin : a-Vwn- - .jmx -ny/nnaixn a-V-an pVa .TIB ,)3“nx
/ay 316,
3
- .i"3wn ,]piw; n-nayn na-cna-3ixn ,B33xa V"-
: a-Vwn- - .pVx naVw/-nay--any t-any--nay : -wiawpVa .naVff
(pT
-
3
iV-a) - / a y
499
,526
.1995
,pt
'w
pns- ,*psn
B3-a
; pnana
p-3
nxa /n-nayn pwVa a-3i-y .fO"»3 , p a i a
mrnpa) - /ay
327
,a"a
.1995
,n-nayn pwVVn-anpxn : a-Vwn- - .pVpn
(
3
; nwnn nma .anpnai
: a-ax-Vn - .[(a-nnxi). . . nVapi V
ix b
,nanya] / ,n3S7-,’ttn l7 p p ’ OpV
.('ay
688
) 'na 2.1996,aVn a