Page 318 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

- 'x nna - ,-iVnnaa nxa /oms’o nyanx : pnxa nnan .nn&O
f'h
(ma-VVi p-yVnno) - /ayso
.1995
,ay-mx: [a-ax-Vn]
/TiBoa n-nayn Vwn nn-wVwawn a-nan : yawn V-ya .VNnttf*’
a-ax-Vnna-ena-nx,n-naynmnaannpnVpaan : a-ax-Vn- .piVVxnw-
/na
3
.n"3wn,nmxanpa-pn :
.1995
,nmxanpa-pn : [a-ax-Vn] - .“pVa-Vn-ay/nxVVx .JTO57 ,"pl?a*’1?
.nanVunxVVy /ay
295
nrn
/ np-axia ,nax'T ,np-aaxaB :
n-nayn nnaaa naan
T i n ,o n * ,DV
/ay
1 4 3
.1996 ,]V-x-na na-ana-aix: p-nan - .am-aV
- .)aV-a *]Bi-/*]Tjna nn-wa ma-nnp-aaan : nnr nnp wx .^OV
/ay
141.1995
,nmxanpa-pn : p-ax-Vn]
- .pn-a
]i /
n-axVpn n-mn-n nma-aa a-n-y : nanan xann .p ,]1T»
/ay360.
1995
,nmxan pa-pn : p-ax-Vn]
fp-si “p y ;
7
m nwa / -nVx b-bj Vw pnax-nn : nna nn *pwa .HffD ,)D3
,aiVsn ; [a-nnxi] . . . nana *]Bi- ,a-m-x ; -psw axr a-naen nanpn
/ay
2 0 6
.1996 ,nmxan pa-pn : [a-ax-Vn] - .-ana a-ma
,
b
-
ib
p Vwmn-wVynann-nnx*pBin]; a-ianny/-aixna aV.ms? ,0^0
/ay
168.1995
,naiy ay
:
a-ax-Vn
-
.[nVawn-nVx-nx
a-ax-Vn - .nVur-a-ay-p/pnax-m -prn : ?nannnaV.,DS7~p
fnVwD
/ay
253
.1996,aa-x :
: a-Vwin- - .aiVw-a mn/-axian na-na a-n-y : a-awnaaa .mn
/ay
268
.1996,n-naynna-ana-nxn
,buxb
V"-w"ya-naa nxxm
Vwi yVaian paan VwnynannpaiB : aViy ,xmptaapa .pIKn ,mx
/ay
327
.1996,nmxan pa-pn : [a-ax-Vn] - .ms pixn/amnwaxmpn
nn-x/ pmw- max nmwanVwn-an-a: V-sxnxnan nn-w.HTH
-naa)(-jjt n-na) - /ay 36
.1995
,nmxanpa-pn : [a-ax-Vn] - .n-ms
(nx-np ja-a
- .nwp nViw/--na-pn pinn n-wxn Vy : n-wain nnnnan .
,ntfp
(
1 9
;
man ,myawa ,mnaa)
-
/ay
31 6
.
1995
,
nmxanpa-pn
:
[a-ax-Vn]
;
a-awnnt
/
a-nV- mnaa Vwnp-axiaVxiaa
:
mnV- nwya
.nnT
,nmnan na-ana-nxn : a-ax-Vn - .nnrpx nawa ,na-naa nannwn
/ay465.1996
/ay
209.1995
,naiyay : a-ax-Vn - .iVwmxa/nanxVynp-ya .TKD
Galron-Goldschlager
| 310