Page 321 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

313
Hebrew Books From Israel
n-wxna Vxnw p x :
(
1906
-
1905
)
a-Vwn-a a-anaa . a s f p v ,“|n*»Vnp
nann ; *p-Vnp o s *pi- / n-aanaa -nn-V-awa ,n-ys nma w a nxan
,nmx) - /ay
141
.1996
,Vx-nx : a-Vwn- - .-p-Vnp-a-V-a ana nanyi
(-p-Vnp *pi- paa -aianaa
,na-ny]; n nV-x/Vxnw—p xa naaix mawnxa : a-nyn ma-Vn .nV’X , n
/ay
2 7 1
.1996 ,mainnx my-n-: a-ax-Vn - .[p-aia-an-nina-a Vy-
jd
^
wvt
nnVin
mxaa-ai 'nnn- nana7 : nn-aya mix nap-w wp-a -a-'awa .pT ,mtrnK
/ay 167
.1995
,Vana : a-Vwn- - .aia-ax pn-/mnnx
yaw-nxa - .aV-na n-nx ,a-aiV-s /aViy Vwmx ,a-Vwn- .n n x ,nV—in
".a-Vwn-V naw
3000
" (maea xVV) 'na
1.1995
,n-aipa nmwpn "nai -a " :
.1995
,xana : a-Vwn- - ,-paaima an/a-aVwn- a-maa my .n*T ^pomrm
/ay
192
/ naya nna-aai a-wann naiaw : -aVwn-n nVawnn rana .TOW ,nnDT
/ay
20 0
.1996 ,nww: o-Vwin- - .n-naT -naw
.VVxnw-/-awn-a -a-a a-Vwn- mnVin : nnnxana a-Vwn- .*7 l?*nt2P
- /ay
2 06
.1996 ,Vx-nx : a-Vwn- - .[nV-w-Vxi -xpna Vx-naa ,iany] •p 1?
(
115
-
114
; Vx-nx)
- .-pa--amVip mn / a-nan -aa n-anai-a : -na in? .n n ^pn-TttVlp
/ay 256 .[1995] ,pnaan nnwa : [a-ax-Vn]
/ a-nai maiawa a-Vi-a -]-nna : -aiapa-anx aaa ,a-Vwn-
.1M
, * ip t tm p
/ay 264 .1996 ,Vxnw- npnV a-Vwn- p a a : nna : a-Vwn- - .npax-np nn
; npax-np nn /maiaaai maipn ,a-nai maiaw : a-Vwn- . i n ,“)purnp
npnV a-Vwin- paa mannwna ,nna : a-Vwn- - .nawia xV n-y ,nxa a-n
/ay
2 39
.1996 ,Vxnw-
:niK&xyV pnx»mtrrnn nw»n nnVin
/
1948-1944
,np-naxa nsyan manaa : v,nVi V"sx -Via .n^aVw
/ay
2 9 1
.1996 ,|V-x-na na-ana-aix : p-nan - .wx-Vx n-aViw
- .pa- Va-ax nny/n-an ]naaa n-aiVix-n-x : p-aaaa .m y ,]*,nv,' l?D',DN
/ay
400
.[1995] ,Vx-ma n-naa : Vx-n-a
anax-p -pna /mx-sai na-n : n-w-Vwn n-Vya a-ai-y ." jnn ,D-QK-)n
/ay
205.1995
,-as-p pns- n-: a-Vwn- - .n-a -nam