Page 323 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

315
Hebrew Books From Israel
/ a-siVn --nxai D"»nh» ,nian : V'
2
nn-a"ann ,pnwn nsiap : H S l l p n “ )DD
26
i .1996 v'awn ,-aarp pns- t : a-Vwn- - .tbix na-ax ,nnym nixiaa
/ay
: a-ax-Vn - .pnp n n ,n-ay n-n-y / nianx -nw ,ppan ywm- . r P T » ,n**Z3S7
/»» 334 .1996 txV-B
p-ax-Vn] - .w-nppVx/n"aVaa moiaan nnwann: pwaVi pwaV.p^N ,«rrp
/ay
304.1995
,an
:
niV-np npnV paan nnVmV : nun r-xa i m-V -Vana
, p w r n n
- .ixnaV .a apy- nxa nanpn ; f w a n pyaw /
1952-1947
,nnraa Vxnw
/ay 163
.1995
,a-Vwn-
in-Vx a n a a ;
(
1929
-
1870
)
nrya n-mn-n nV-npn Vy aaa
^ w r m
.B-B
1
111
.[1995
,V"l»n] : B-VwiT -
.(20.8.1942)
- a S 'p pn-T Vx a iB 'p X
/Vx-nx' Vw n-awn Vavn nnama naiwxnV aonm
it
m ia y Vw pynan"
."(1994) 103-102 'OB
t :
a-Vwn- - .p rn Vy-
/
-nx nun- Vw
m a - o :
niViannn -|Va
. V y , p m
(p x a a-aiwxn n n o ) - /ay 184
.1995
,naiy a y : a-ax-Vn ; -ax-p pnx-
paa : [a-ax-Vn] - .-Vxan oaVx / -n ma-o : wyai aiVn .O
d
V
k
/ V
k
D")
/ay 184 .[1995] ,Vxnw-a -poa-am
V*ar>-nrH& - .14
1 9 9 5 -1 9 2 2
, p n pn^r
a-ax-Vn - .pan pns- nVwaan wxn Vw aiVwn -aixa: aiVw *p n .p n s ’’ ,p a n
/ay
265
.1995
,p-a ,nmaT
:
nt-Vy ,n-xnnx naniy
;
-no
-
o
-
t
,-nnao -piy]
/ p n 2 T n x n n n x “W K
/ay
175
.[1995
,Vawa : a-ax-Vn] - .[nVa-x
,a-a-ax : [a-ax-Vn] - [-V-Va axr ,na-na ; n-xa-p an ,“|my] / p a n pnx*’
/ay 188 .[1996]
nnx niannwna; p-awV-a mx /on-an nan -px: pan p-n m x
n-xasn naiann nmp-a) - /ay
434.1995
,fna.-: p-ax-Vn] - .(naa) n-ay
(9;
:nna-na-xn .-any--Vxnw-n “jioaon .•’n n y n DVltfH
,|n-a ,nmaT: a-ax-Vn - .ao-Vnx p / naan Vy aanw w-xn . p
.n-a an-ay Vwma-a /ay
451.1995