Page 328 - Jewish Book Annual Volume 54

Basic HTML Version

Galron-Goldschlager
\
320
1 7 5
.1996 ,nan : na-n - .py -iV/anVn ma-Vx ,pa : nwp nny .vll? ,pS7
/ay
: Vyax nan - .pna annax / nawana mxVnnV a-a-ae mma .Dm nx ,p D
(14
'aw ; nxan mean pn-pn npna) - /ay 69
.1995
,ppaaa m
nt-Vy / n-mtx mn-n mn-aa naaV n-y pa pVaia -on- .nrVs?
/ay
90.1995
,mn-nn nnwa : nmnn - .nVaoaa Vxr ,nw-Va
/
1984-1977
,ma-Vn mVwaai mnnnonn -on-: nanyaa masiy .VN173W ,J3S
/ay 269.
1995
,nmxan fia-pn : [a-ax-Vn] - .axas Vxiaw
yaw nxa - .p-p nay / a-man Vw n-yispan mannn : a-man nnn .n2S7 , |rp
/ay
1 7 4
.1996 ,aaaa p-mrp no-onamx Vw o-naon nxxm :
- .ja-Vp a-nax nxa / pa-nt a-naiyV npipt Vxnw- axn .o nD K t p 'V p
- /ay
15 .1996
,pVxa o-ma w"y Vxnw-a -VaVa npnaV paan : a-Vwn-
(A96.03 'oa ; p-nV naxa)
: p-nan - .
7
-n Vxnw- / nxmm -pa-n : n-aanonn nn-an .VfcntT’ / p n
(nnanai pwaa a-ai-y nmo) - /ay
149.1996
,|V-x-na no-ona-aix
,ay-mx : [a-ax-Vn] - .amw xm-a naVw/ n-BOi m-w-x .KnVJl naVff ,DmtP
/ay 384 .1995
- .m-p-)X'-JW-p
nVa ,p iiw nwa
/
-naan annaa -aw n-a
.nwa
nw
na-onn ,n-aViyn n-ai-sn mnnnonn : mn-sn -ma-VV tanan : mainn
,maw-nm mn-aV npVnan ,Vxnw--pxV n-mn-n maaion : maw-nnV
/ay
51.1995
Tanan : mawn - .pnw nwa / n-yV naa pa nV-na *pmw T im , p w
/ay 58
.1995
,mn-an -ma-VV
- .nnw n-aViw/ a-a-an -a-a pptnV : lamx nmyn fpwn .rpfcVlff
,nnttf
/ay
320.1995
,n-an : a-ax-Vn
/ay
202
.[1996] ,a-ax-Vn - .iVw nwa nxa/wxn Viaa Vy naa
Tim
nr-Vy
/
p x a mn-nn piw -aaV Vx-xaoian nanyn
: nilian
mn^n
-ma-VV tanan : mawn - .-nyo Va-o msnnwna ; [a-nnxi] . . . nw-Va
/ay 96
.1995
,mn-an
,-nx-aV n-an / Vxnw-a maia a-wa : !a-n- a-nnV mox . m n / n X "3 V
/ay
1 6 2
.1996 ,nwp : p-nan - .-mx- n-Vn