Page 127 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

,ןייטשטינארג
:השמ
שטיוואביל
ןוא יד
,טלעוו
,סערייא־סאנעוב
1946 ,
119 .זז
_______
,
ראסעפארפ
טאג ןוא
ראסעפארפ
:טאידיא א
קיריגענאפ
םוצ
ןטשרעבייא
ןוא ענייז
,רעכוזמורא
,סערייא־סאנעוב
1946 , 54 .זז
ה ע ר ש ק א ו ו י ט ,ש .א: טא יוזא
טבאל א
,רעדיינש
ןבעגעגסיורא
ןופ א
עפורג
,טניירפ
,קראי־וינ
1947 , 84 .זז
,לשעה
םהרבא
:עשוהי
רער
חרזמ
רעשייעפארייא
,דיי
ןקאש״
,״סקוב
,קראיריג
1946 , 45 .זז
ןזעט ןוא
ןלאירעטאמ
וצ רעד
ץנערעפנאק־טלעוו
ןופ
עשידנוב
סעיצאזינאגרא
ןוא
,סעפורג
,לסירב יאמ
1947 ,
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
רענאקירעמא
־ערפער
ץנאטנעז ןופ
,״דנוב״
,קראי־וינ
1947 , 78 .זז
,ןיראמזאר
:ןרהא
יד
טייקנהעש
ןופ
םוטנעריא
,)ןעייסע(
םוא״
גנישילבאפ
״.אק׳
,קראיריג
,ז״שת 155 .זז
ופ
יקסוואראבז
ןלוש ןוא
גנואיצרעד
,רעטעלב־לוש
,אשיצ
םבילערכולש
,לוש
,סערייא־סאנעוב
רעבמעוואנ
1946 .
רעדניק ןוא
;רוטארעטיל־טנגוי
רעכיבטנאה
אב אי ,ן :.ל
ךובסטעברא
ראפ
שידיי ןיא
,לושסקלאפ
ךוב 1,
גאלראפ
עשידיי״
,״לוש
,עקיסקעמ
1946 , 85 .זז
_______
,
ךובסטעברא
ראפ
שידיי ןיא
,לושסקלאפ
ךוב
2
,
גאלראפ
עשיריי״ לוש ןיא
,"עקיסקעמ
,עקיסקעמ
1947 , 107 .זז
,ןאמרעסאוו
:רעיינש
עלעבאד
,)רעדיל־רערניק(
,״ףוקיא״
־סאנעוב
,סערייא
1946 , 120 .זז
י ע פ ר ו י ק י ,ן ,.ז
,זעב .ח: סאד
עשידיי
טראוו
ךובנעייל(
ראפ רער
רעשיריי
,)לוש
טעטימאק־סגנודליב
ןופ
.ברא
,גניר
,קראי־וינ
1947 , 320 .זז
,ןיוועל
:בקעי
עשידיי
עטכישעג
ראפ
רעדניק ןופ
ןעמהרבא
זיב
,ןארזע
1
,לייט
,קראי־וינ
גאלראפ
עשידיי״
,״לוש
ורביה
גנישילבאפ
,.אק
1946 ,
184 ז7
עלעדנעמ
ראפ
,רעדניק
טעבראאב
ןוא
טלעטשעגפיונוצ
,במאלאג
גאלראפ
עשידיי״ לוש ןיא
,עקיסקעמ
ןופ
,״לאווק
,עקיסקעמ
1947
רעטייווצ(
,)דנאב
164 .זז
,ןאמדלעפ
:השמ ןיימ
שידיי ךוב
ךובסטעברא(
ראפ
עשידיי
,)ןלוש
גאלראפ
ןופ
ןשידיי
ןלאנרעטארפ
,ןדראסקלאפ
,קראי־וינ
1946 , 192 .זז
,ןידאר
:דוד
ףעלא
,לעמערווא
טרירטסוליא
ןופ
טרעבאר
,דיטס
,קראירינ
גאלראפ
,״תונתמ״
1946 .
ר י י ז ע ,ן
:ם ה ר ב א
ענעבילקעג
ןעגנולייצרעד
ןוא
רעדיל
,)עבאגסיוא־לוש(
רעקראי־וינ
גניר־רעטעברא
,לוש
.קראי־וינ