Page 130 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

םאד
עשידיי
ךוב ןיא
*עקירעמא
יאמ(
1946
יאמ-
1947 )
יקסוואראבז
1.
ענייש
רוטארעטיל
קיטסירטעלעב
א טפ ע ,ר :.ש ןיא רער
רעשימיור
אטעג
רעשיראטסיה(
,)ןאמאר
גאלראפ
,״ףוקיא״
,קראי־וינ
1946 , 375 .זז
,שא
:םולש
רער
רעקידנענערב
,ןראד
גאלראפ
,״ףוקיא״
,קראי־וינ
285,1946
.זז
,קילאיב
םייח
:ןמחנ
ןטפירש
,ןעייסע(
,סעדער
ווירב ןוא
,)ןעגנולייצרעד
טצעזרעביא
ךרוד .י .י
,ץראווש טימ ןא
ריפניירא
ןופ םייח
,גרעבנירג
ןבעגעגסיורא
ןופ
.ריי
.צאנ
.ברא
,רנאבראפ
,קראי־וינ
1946 , 314 .זז
,קיב
:ם ה ר ב א
׳ר
בקעי
ןידמע
עשיראטסיח(
,)עלעוואנ
גאלראפ
,״ףוקיא״
1946 , 254 .זז
,ןאמזאלג
:ךורב
טיורב
,)ןאמאר(
ןבעגעגסיורא
ןופ
ךורב
ןאמזאלג
טעטימאק
תופתושב
ןטימ דוד
וואטאנגיא
רוטארעטיל
,רנאפ
,קראי־וינ
1946 , 236 .זז
,יקסוואקילג
:השמ
לאינד
רעלפאטש
ןאמאר(
ןיא 2
,)דנעב
,עקיסקעמ
1946 ,
רנאב 1 - 262 ,.זז
רנאב 2 - 250 .זז
,לאטיוו
:חנ
טאטש ןוא
רלעפ
ענעבילקעג(
,)ןעגנולייצרער
ןבעגענסיורא
ךרוד םער
ןשידיי־שיווטיל
רנאבראפ
ןיא
,עניטנעגרא
,סערייא־סאנעוב
1946 , 238 .זז
ז
,רעפי
:בקעי
ףיוא
רענעי טייז גוב
רעשיפארנאיבאטיוא(
,>ןאמאר
רעטשרע
לייט
1919-1910
,
,לאערטנאמ
,ו״שתה 273 .זז
,םיובנענעט
:.ש יד
טפירש
ןפיוא
טנאזיראה
ןעגנולייצרעד(
ןוא
,)ןעייסע
רענעגייא
,גאלראפ
,קראי־וינ
1946 , 288 .זז
עשירארעטיל
ןעגנולמאז
4,
טריטקאדער
,סיציג
המלש
,ץראווש
,אגאקיש
1947 ,
339 .זז
,טומאלאמ
דוי
:ד ע מ א ל
ענעסירעצ
ןטייק
ןאמאר(
ןיא ייווצ
,)ןלייט
ןבעגעגסיורא
ןופ
ךוב־טומאלאמ
טעטימאק
ןיא
,קראי־וינ-עיפלעדאליפ
1946 , 592 .זז
מ א ק א ו ו ס ק ,י .מ:
,ןעננולייצרעד
,קראידינ
1947 , 256 .זז
מ י ל ע ,ר
:ךורב
ןיא
עיורג געט
ענעבילקעג(
,)ןעגנולייצרעד
גאלראפ
עטנעאנ״
,״טניירפ
,קראי־וינ
1946 , 223 .זז
ןפיוא* ךמס ןופ יד
ןעגנוקיש סאוו
ןעמוק
ןיירא ןיא רעד
קעטאילביב
ןופ
ןשידיי
־נסיװ
ןכילטפאש
.אוויי-טוטיטסניא