Page 162 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

טלאהניא
טראװ־ריפנײרא
וד
עגינ
יד השורי םנופ
בקעי-ןדייז
ןיוועל
...............
...............................
דס
סיראמ
ךלמ-דלעפנעזאר
שטיוואר
.............................................
אע
נ עשידיי רעכיב ןיא
סאד עשידיי ךוב ןיא
.מ-עקירעמא
יקםװאראבז
...........................
גפ
.מ-םעיזנעצער
ינוקזח
...............................................................
אצ
.י .י
קנורט ןוא
ןרהא
:ןילטייצ
עיגאלאטנא
ןופ רער
רעשידיי
עזארפ ןיא
ןליופ
ןשיווצ
עדייב
תומחלמ־טלעוו
-
קחצי
יקסוואשראוו
םייח
ןמחנ
:קילאיב
.א-ןטפירש
ינודקומ
עדניה
רענגרעב : ןיא יד
עגנאל
טכענרעטניוו
- .נ .י
בילטאג
ןבואר
:ןיניירב ןופ ןיימ
.י-ךוב־סנבעל
ןילייב
ךלמ
:שטיוואר
67
.ש-רעריל
רעגינ
בקעי
:ןייטשטאלג
עקידנלארטש
ךלמ-ןדיי
שטיוואר
יקסניגרעשטאק
: סאד
גנאזעג ןופ
רענליוו
אטעג - .ש
רעגינ
.י .ש
:ץרעה יד
עטכישעג
ןופ א
.ש-טנגוי
ןאסלעדנעמ
שירעב
:ןייטשנייוו
םולש-עשייר
ןרעטש
סעלעיעל
: א דיי
ןפיוא םי -
בקעי
ןייטשטאלג
.י .י
:רעגניז ןופ א
,טלעוו סאוו זיא
אטשינ רעמ - ללה
ףאגאר
בקעי
:רעפיז
ףיוא
רענעי טייז
ךלמ-גוב
שטיוואר
.מ .י
:שטיוואמיאח
ראי
1666
ו״כת-
-
השמ
סעיטעיוו
:ןיקייח
עשידיי
רעטעלב ןיא
.א-עקירעמא
רעזייב
:יקסוועיאלאלאט
יו א
.א-טאדלאס
ווארינשוק
םהרבא
:יקסרעווט
ןחישמ
.ש-ןגעקטנא
רעגינ
םהרבא
:םיובלטייט
םאיליוו
.י-ריפסקעש
ןילייב
.י .י
קנורט :
ןליופ - .א
ינודקומ
עידאק
:יקסוואדאלאמ
רער
ךלמ דוד
ןיילא זיא
ןבילבעג
.ש-ןבעל
רעגינ
רעגינ :
סרעלייצרעד
ןוא
ןטסינאמאר
- השמ
ןאמקראטש
רעד
רעשידיי
טאר־־רעכיב
ןופ
.ז-עקירעמא
ןייטשרעק
.............
בק