Page 165 - Jewish Book Annual Volume 6 (1947-1948)

Basic HTML Version

בנ
ןײטשרק
רמוח
,ספדנ
,תירבעב תידיא
,תילגנאו
רשפאמה תא ןעוציב לש
ןתוא
.תולועפה
םשל תכירע
רפסה־תוגיגח
ורצונ
תוצעומ
תוימוקמ ןעמל רפסה
.ידוהיה
,לשמל
קרוירינב תמייק
הקלחמ
תינוריע לש
הצעומה ןעמל
רפסה
,ידוהיה
תפתשמה הלועפ םע דעו״ה ןעמל ךוניח ״ידוהי
תויורדתסהו
תויתוברת
.תורחא
,דקתשא םע
תלחתה
שדוח״ה ןעמל רפסה
,״ידוהיה
המייקתנ הגיגח
םשור־תבר
םלואב לודגה לש .יה .מ .ה ,.א
תרדשב
ןוטגניסקל בוחרו 92. םש הרדוס
הכורעת הרישע לש םירפס
םיידוהי
תונושלב תונוש םגו לש
תונמא־תוריצי
.תואדוהי תוגיגח תומוד וכרענ טעמכ
ידמ םוי ומויב ךשמב
ידי־לע-רפסה־שדוח
תוברת־תודסומ
םינוגראו
םיימואל
לכב-םינוש
ץראה םגו
.הדאנאקב
תעב הנועבו תחא םיצרמ
וידארב
םירפוס
,םיעודי
םירצויה שלשב
.תונושלה םעטמ תצעומ ־יתב
תסנכה
םישידקמ
םינברה תבש
תדחוימ
תורפסל
,תידוהיה
םימאונו לעמ
המבה
תודוא־לע רפסה
.ידוהיה
גוהנ םג
שיגדהל ךשמב
רפסה־־שדוח
םיכיראת
םײרוטסיה־םײדוהי
םימייוסמ
תולבויו לש
םירפוס
םיידוהי
.םימסרופמ
הז םייתנש
הצעומהש ןעמל רפסה ידוהיה
האיצומ
ןוחרי־וד ילגנא
םשב ןיא״
שיאושזד
.״דנלקוב
תע־בתכ ,הז דיגמה לע לכ
תוערואמה
םיבושחה
תורפסב
תידוהיה
,תינושל־תלתה
ץופנ רבכ תששב םיפלא
.םיספט
רפלוו״ה ״דרוב ידוהיה יצראה ךמות
הצעומ״ב ןעמל רפסה
״ידוהיה
בישחמו התוא קלחכ יתלב דרפנ
התלועפמ
תירוביצה
.תבחרנה קר
תודוה
הלועפ־ףוחישל
הז דצמ
רפלוו״ה ״דרוב
ורשפוא
התומדקתה
הלודיגו לש
הצעומה ןעמל רפסה
,ידוהיה הזו םג ןתונ הל תא
תורשפאה
ביחרהל תא
היתוינכת
תולעלו לע םיכרד תושדח
,יפכ-הניאיבתש
ונאש
תא-םיווקמ
הצעומה ןעמל רפסה ידוהיה ידיל םיגשיה דוע רתוי םילודג
תבוטל
ותוברת
תימואלה לש םעה
.ידוהיה